Ñɩɣyʋʋ taa seɣa

Tomnasɩ kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ piliŋa pɩlɩʋ taa lɛ, mbʋ payaɣ se ñɩɣyʋʋ taa seɣa yɔ, pɩkɛ paɣlaka wonuu nakʋyʋ. Paɣlaka wonuu ŋgʋ pamaɣzɩna nɛ panaɣ alɩwaatʋ lɛɣzʋʋ lɛɣzʋʋ mbʋ yɔ.

Ɖɩkpaɣ ɛzɩ kilimuu tɛ mbʋ yɔ kɔyɔ, pañɩnɩɣ nɛ patɩlɩ kilimuu tɛ seɣa. Ñɩɣyʋʋ taa seɣa yekina nɛ ɛyʋ tɩlɩ kpɛlɩ kpɛlɛkʋʋ tɛ kɩmabɩnaʋ tɛ seɣa.

Tobit aa lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩyɔɔdɩ se ñɩɣyʋʋ taa seɣa lɩɣna lɛɣzɩtʋ natʋyʋ tɛ maɣzɩtʋ tɛ tɛyɩtʋ. Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ ɖaɣlakɩŋ nabʋyʋ, pɩpɩzɩ pɩkɛ nabʋyʋ tɛ yuŋ mbʋ yɔ. Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ ɖɔɖɔ wonuu nakʋyʋ tɛ paɣlaka.

Pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ, pɩlakɩ alɩwaatʋ natʋyʋ ndʋ pɛtɛm-tʋ maɣzʋʋ yɔ tɩ-taa.

Tomnasɩ ɖɔnɛ kpɛlɛkʋʋ tɛ pɩlɩʋ taa lɛ, mbʋ payaɣ se ñɩɣyʋʋ taa seɣa yɔ, pɩkɛ paɣlaka nakɛyɛ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ, paɣlaka ŋga, kamaɣzɩ alɩwaatʋ natʋyʋ, tokaɣ ŋga kɛwɛ ɖaɣlakɩŋ weyi pese alɩwaatʋ ndʋ tɩɖɛwa yɔ.

Pamaɣzɩɣ tomnasɩ ɖɔnɛ kpɛlɛkʋʋ tɛ ñɩɣyʋʋ taa seɣa nɛ pana se mɛtɛnaa ɛzɩma ñɩɣyʋʋ taa seɣa seɣ tɛlɛm kɛlɛm kʋɖʋmʋʋ taa. Pamaɣ pɩ-tɛ kumoɖe se m/s.