Yuuda n̄ɩma n̄ayaɣ-ɩ se « YHWH » yaa « Elohim ». Krɩstʊ wayɩ tɩŋɩyaa ŋgbɛyɛ taa n̄ɩma n̄ayaa-ɩ se « Trinitaa kiɖeɖeu ». Iizilaam ŋgbɛyɛ taa n̄ɩma n̄ayaa-ɩ se « Allah ». Zoroaste ŋgbɛyɛ taa n̄ɩma n̄ayaa-ɩ se « Ahura Mazdâ ».

Ɛsɔ kɛ Ɖoŋ sɔsɔŋ weyi ɛlaba kedeŋa nɛ eɖiyiɣ-kɛ yɔ. Ɛsɔ kɛ mbʊ pɩkpaɖa pɩtɩŋa payɩ yɔ. Ɛnʊ wɛna pɩtɩŋa payɩ pʊ- n̄ʊʊ yɔɔ. Ɛ-yɔɔ pɩtɩŋɛ pʊwɛɛ. Ɛkɛ kedeŋa kpeekpe Ɛsɔ. Ɛnʊ lɩzɩna pɩtɩŋa. Ɛnʊ tɩna pɩtɩŋa. Ɛ-cɔlɔ tɩlɩtʊ tɩŋa lɩɣna. Ɛ-cɔlɔ lɔŋ kpeekpe lɩɣna. Ɛnʊ yakɩna ɛjaɖɛ n̄ʊʊ. Ɛsɔ paŋ ɛ-tɩ wɩlʊʊ kpaɣ ɖooo caanaʊ alɩwaatʊ nɛ pʊkɔɔ pɩsɩɩnɩ lɛɛlɛyɔ alɩwaatʊ taa. Ɛlɛ, ndɔnjɔɔlɩyɛ wɛ kpaɣ ɖooo ɛjaɖɛ kiɖe tɛɛ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ sɔnɔ Ɛsɔ yɔɔ. Nabɛyɛ tɔŋ se Ɛsɔ fɛyɩ. Lɛlaa se ɛwɛɛ. Mba pɔtɔŋ se Ɛsɔ wɛɛ yɔ, petisaa se eɖeke koŋ kɛlɛ Ɛsɔ. Se Ɛsɔ nɔɔyʊ tatasɩ wɛʊ nɛ pɩtasɩna-ɩ. Mba seɣtiɣna ɛyaa se pɛwɛɛna lidaʊ kɛ Ɛsɔ yɔɔ nɛ pehiɣ n̂ʊʊ yabʊtʊ. Ɛlɛ, nabɛyɛ n̂ɛwɛɛ kpem nɛ pɔtɔŋ se ɖoŋ nɩɩyɛ fɛyɩ nɛ payaɣ-ɩ se Ɛsɔ. Se kedeŋa lɩ ka-tɩ yɔɔ yem.

Toovenum lɛ, hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa pɔyɔɔdʊʊ Ɛsɔ tɔm pɩtɩɩfɛyɩ. Pɔyɔɔdʊʊ ɛ-tɔm paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-sɔnzɩ taa. Pɔyɔɔdɩ ɛ-tɔm paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-ɛza kuliye nʊmɔʊ taa. Payaɣ ɛ-hɩɖɛ hendu teu taa. Pɔyɔɔdɩ ɛ-tɔ sakɩyɛ takayɩ maʊ nʊmɔʊ taa. Pɔyɔɔdʊʊ ɛ-tɔm sakɩyɛ ɖɔɖɔ kɛlɛm kɛlɛm waa cɔnaʊ nʊmɔʊ taa. Pɔyɔɔdʊ ɛ-tɔm tɔlɩm ndɩ ndɩ taʊ nɔmɔʊ taa ; kɔzɩ kɔzɩ nesi tɛɛ tʊma labʊ nʊmɔʊ taa. Tobi taa se pɔyɔɔdʊʊ Ɛsɔ tɔm hɔɔlɩŋ tɩŋa payɩ taa. Ɛlɛ, paa mba pakpakɩɣ Ɛsɔ se ɛkɛ mbʊ yɔ, pʊwɛ ndɩ nɛ mbʊ lɛlaa n̄ɔtɔŋ se ɛkɛwa yɔ. Pɩtɩŋa mbʊ yɔ, pɩlɩɣna paa mba lɛ pe-tisim cɔlɔ yaa pɛ-Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ wɩlɩɣ-wɛ ndʊ tɩ-cɔlɔ.