Arabɩɩ kɛ kʊnʊŋ ŋgʊ kɩlɩna Semitiki cejewiye taa nɛ pɔyɔɔdʊʊ kʊ kɛ Azii wɩsɩ ɖʊɖʊyɛ taa kɩŋ nɛ Afrɩka kedeŋga taa. Alɩwaatʊ tʊnɛ tɩ-daa kʊnʊŋ ŋgʊ kɩkɛ kacaɣlaɣ yaa naalɛ ŋgʊ ŋgʊ ɛyaa miliiyɔɔ mɩnʊʊ nɛ nɛɛlɛ yɔɔdʊʊ Arabɩɩ nɛ Yuda mba tɛ ajɛyɛ taa yɔ.

Arabic Language

Arabɩɩ kʊnʊŋ lɩna Arabɩɩ ajɛyɛ wena lɩm cɔyɛ nɛ pɩta yɔ a-daa kɩŋ nɛ kɩpɩsɩ kpaɖʊ lʊbɛ ñɩŋgʊ taa kɛ malɩŋ ɛsɔ sɛyɛ ŋbɛyɛ nɛ malɩŋ takayaɣ kɩɖeɖea taa kʊnʊŋ. Paamʊ nɛ ɖoŋ kɛ Arabɩɩ ɛjaɖɛ nɛ malɩŋ ɛsɔ sɛyɛ ajɛyɛ kɛ wɛɛ hɛkʊ taa ñɩna taa lɛ kɛ kʊnʊŋ ŋgʊ kɩmɩza nɛ Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɛkʊ egetiye taa nɛ Afrika nɛ hayɩ kiŋ ajɛyɛ taa nɛ Ɛrɔpʊ hɔlɩŋ naayɛ taa kiŋ.

Kɔɔnaɣ lɛ kɩ-kɛ Arabɩɩ mba kʊnʊŋ, nɛ kɩwalɩ kedeŋga sɩm taa ajɛyɛ ndɩ ndɩ taa mbʊ hɔlɩŋ lɛɛna wena atɛkɛ arabɩɩ ajɛyɛ mbʊ lɛ, kɩpɩsɩ sɔnɔ kʊnʊŋ lɛɛkʊ ŋgʊ pakɩlɩ-kʊ yɔɔdʊʊ yɔ kedeŋga yɔ cɩna. Arabɩɩ kɛ kʊnʊŋ sɔsɔʊ kɛ ajɛyɛ nɛɛlɛ nɛ pʊyɔɔ mbʊ yɔ nɛ ajɛyɛ aŋgba sɔsɔna ndɩ ndɩ taa nɛ kɩ-kɛ kʊnʊŋ sɔsɔʊ kɛ kʊnʊmɩŋ loɖo weyi ajɛyɛ kɩkpɛndʊ nɔɣ kʊɖʊmaɣ lakɩna tʊmɩyɛ.

Traffic sign-Algeria

Arabɩɩ kʊnʊŋ wɛna waɖɛ nɛ yuŋ nɛ kɩtɛyɩ kɩ-dɩ. Ɖɩnaɣ arbɩɩ ŋgʊ pamaɣ nɛ pɛkpɛlɛkʊ yɔ nɛ ŋgʊ paweyi ɛnɩʊ nɛ ɛ-yɔɔdʊʊ yɔ. Pamaɣ ŋgʊ yɔ ɖɩnaɣ kɩ-ta doo canaʊ ŋgʊ nɛ kɩfalʊʊ. Arabɩɩ ŋgʊ pɔyɔɔdʊʊ yɔ pɩlɩna paa egetiye ndi lɛ ɖɩ-ɛyaa tɛ ɖama tɔm nɩʊ cɔlɔ.

Pʊtʊnaa mba peyeba nɛ patɩlɩ Arabɩɩ kʊnʊŋ yɔ mba yɔɔ, malɩŋ ɛsɔ tɔm nɛ Arabɩɩ kʊnʊŋ matʊ nɛ canaʊ taa ñɩyɩŋ weyi eyekaa nɛ panɩʊ doo polɩŋ taa tɔm, ʊnʊ yɔ kɛlɛm kɛlɛm nɛ Ɛntɛrɩɩnɛtɩ. Ɖoo canaʊ pʊdʊ weyi eyeba se arabɩɩ tɔm sakɩyɛ ɛɖɛ nɛ ɛsɩnda kɛ kʊnʊmɩŋ kɩfaŋ lɛŋ yɔ yɔ ʊnʊ yɔ matʊ nɛ ɖɔɖɔ rɔmanɩɩ kʊnʊmɩŋ taa kɛ Fransɩɩ kʊnʊŋ.

Arabɩɩ kʊnʊŋ yɔɔdʊʊ taa wɛna abalɩ masɩ sakɩyɛ sɩkpɛnda nɛɛlɛ nɛ lutozo kɛ matʊ taa, nɛ halɩ ñɩŋzɩ ñɩʊ sɩkpɛnda cɩkpesɩ nadozo nɛ kɩɖaalasɩ naalɛ kɛ nabʊyʊ taa yɔɔdɔɔ taa. Pama Arabɩɩ tɔm nɛ Arabɩɩ masɩɩ taa.