Lɛɣtʊ piliŋa nakɛyɛ wɛɛ nɛ payaɣ-kɛ se tɛɛrɩmodinamiki (thermodynamique). Lɛɣtʊ piliŋa ŋga ka-tʊmɩyɛ taa pañɩnɩɣ nɛ panaɣ ɖeɖe fefeku lɩɣna yɔ. Fefekiŋ wɛ ndɩ ndɩ. Fefeku nakʊyʊ taa saɣ miŋ kpaaŋ. Nakʊyʊ taa miŋ ñamaɣna. Nakʊyʊ taa pɩwɛɛ tɛɛm. Tomnasɩ kpɛlɛkʊʊ lɛɣtʊ nʊmɔʊ taa lɛ, fransɩɩ kʊnʊŋ yaɣ fefeku ŋgʊ kɩ-taa sa miŋ kpaaŋ yɔ se «température élevée». Payaɣ fefeku lɛɛkʊ nɛ fransɩɩ kʊnʊŋ taa se «chaleur latente». Payaɣ lɛɛkʊ se «capacité thermique» nɛ payaa lɛɛkʊ se «équation de la chaleur».