Fiyoolɔnsɛɛlɩ

Fiyoolɔnsɛɛlɩ kɛna minziiki wonuu kɩmabʋ. Wonuu kʋnɛ yɔ, palaba-kʋ nɛ nima kɛnɛ. Nɛ nima anɛyɔ, an̄ɔtɩna ɖama nɛ asɛyʋʋ na ɖama arɩchɛ (archet) lakɩna nɛ nima anɛyɔ pɩn̄amasʋʋ yɛ) yaa ɛzɩ a-kpɩtʋʋ na ɖama. Awɛ fiyoolɔɣ waa hɔʋʋ taa kɛnɛ. Hɔʋʋ ŋgʋ ɖɩna kɩ-taa ɖɔɖɔ kɛ minziikɩ wonuu kɩmabʋʋ hayuu nɛ hadɛŋgʋ nɛ ŋgʋ ɖɔɖɔl paya se alitoo yɔ.

Cello front and side

Fiyoolɔnsɛɛlɩ, wonuu minziiki n̄ɩŋgʋ kʋnɛ, kɩmaɖʋ cakɩ kɩ-caɣʋ nɛ ɛ-makɩ-kʋ. Ɛ-kpɛkɩ-kʋ nɛ ɛ-naŋgbanzɩ pʋtɔbʋ size ɛ-ɖɔkʋ-kʋ nɛ ɛ-tala nɛ pɩcɔ ɛ-paɣzɩɣ-kʋ mabʋ. Maɖʋ ɛnɛ yɔ, pɩcɔ ɛ-paɣzɩ mabʋʋ ɛ-tɛ minziiki wonu fiyoolɔnsɛɛlɩ kʋnɛ lɛ, ɛ-cakɩ kpelaɣ kikpiyaɣ nakayɛ yɔ kɛnɛ.

Cello players outside Notre Dame in Paris, France

Ɛlɛ ɛ-ɖɔkʋ kɩmabʋʋ kʋnɛ ɛ-tala taa mbʋ. Ɖɩtaasɔ size palʋʋyɩ nɛ nimasi nanaaza. Sɩwiluu taa ɖɩnɩɣ do nɛ sol, nɛ ré nɛ pɩtasɩna la ɖɔɖɔ ɛzɩ ɖɩnɩɣ alito taa yɔ. Fiyoolɔnsɛɛlɩ wɛna ɖɔɖɔ wilitu yaa tilitu ndʋ payadʋ size ɔktavɩ yɔ wayɩ n̄ɩŋgʋ tɛɛ, yaa ɛzɩ hiu nɛ naalɛ yɔ (ɔktavɩ ŋgʋ kɩ-kɩla pila kagbaanzɩ hɛkʋʋ n̄ɩŋgʋ yɔ) kɛ fiyoolɔɣ tɛɛ.

Minziiki wonuu kɩmabʋʋ kʋnɛ, kɩ-taa kɛlɛ ɖɔɖɔ se kɩwɛna tɛsitiiɖi kɩkɩlɩɣ. Kɩ-tɛɛ wilitu yaa tilitu kpaɣ pɩtalɩ ɛzɩ 65 Hz pɩsɩbna 1000 Hz (pɩpɩzɩɣ pɩtalɩ ɖɔɖɔ ɛzɩ 2000 Hz mbɩyɔ yee maɖʋ ɛwɛna mabɩtʋ niye mʋyʋ nimiye kɔyɔ. Mbʋ yɔ ɛtɩlɩɣ mabʋʋ camɩyɛ). Pɔyɔɔdʋʋ nabʋyʋ taa kpem size, wonuu kɩmabʋʋ fiyoolɔnsɛɛlɩ kʋnɛ, ŋgʋ kɩlɩna n̄ɔtɩnaʋ wondu teyaa kpam.

Tɛyʋʋ taa siŋŋ lɛ, fiyoolɔnsɛɛlɩ lakɩna ɖonɖoŋ kɛ clé maya fa kɛ wiluu yaa tiluu ɖeɖe. Ɖɩtaasɔ size fiyoolɔnsɛɛlɩ kɛna minziiki wonuu ŋgʋ kɩ-hɔʋʋ sʋsɔʋ siŋŋ kɛlɛ fiyoolɔɔ yɔ. Kʋkʋ lɛya lɩɣ kɔɔnɔɔ taa kɛ Itaalii ɛjaɖɛ taa kɛnɛ. Pɩkɛ kpaɖʋ 16 taa. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, minziiki wondu ndɩ ndɩ ɛzɩ rebec nɛ lira (Lira da braccio) kalɩwaa ɖɔɖɔ kɛlɛ.

Violoncelle étendue