Hɩɖɛ kɛna mbʊ pɩwɛ halʊ laŋgɩyɛ taa yɔ. Ɛyʊ tɛ lɛ hɩla wɛ naalɛ, nɛ ɛ-laŋgɩyɛ taa kɛ añɔʊ. Tɛtɛ kpɩna naayɛ hɩla wɛ naalɛ, nɛ lɛɛna yɔɔ ñɩna lɛ, aɖɛ naalɛ yɔɔ. Hɩɖɛ taa kɛ hɩlɩm wɛɛ, nɛ hɩlɩm mbʊ, mbʊ halʊ calʊna ɛ-pɩɣa cɩɩɩ nɛ kɔkɔɔ kapɩɩ. Abalʊ laŋgɩyɛ taa hɩla wɛ naalɛ ɖɔɖɔ ɛlɛ atapaɣlɩ ɛzɩ halʊ tɛ yɔ. Ɛyaa tɛ lɛ, paa halʊ yaa abalʊʊ yɔ, hɩɖɛ taa nɛ hɩlɩmɩnaɣ ɖɩcaɣyɛ kpaɣ ɖooo pɩcatʊ pɩkɔɔ pɩtalɩ e-evebitu yaa ɛ-pɛlɛtʊ. Ɛlɛ halɩbʊwa ɖeke tɛ kɛ hɩla ana alɩ camɩyɛ.

African Breast SG
Breast anatomy normal scheme

Pɩlɩna ɖenɖe ɛpaɣzɩ ɛsɔtʊ naʊ yaa ɛpaɣzɩ fenaɣ lɛ yaa ɖɔɖɔ pɩlɩna mbʊ ɛnʊ ɛzɩ ɛcalʊ pɩɣa hɩlɩm yɔ. Halʊ hɩɖɛ nɔɔ taa pɔŋ nɩɩyɛ wɛ fɩɩɩ fɩɩɩ nɛ peeɖe hɩlɩm lɩɣna nɛ pɩɣa mʊzʊʊ. Hɩɖɛ wɛm mbʊ yɔ, ɖɩlɛɛzʊʊ yem yem: kacalaɣ taa lɛ, alɩwaatʊ ndʊ halʊ naɣ fenaɣ yɔ lɛ yaa ɛpaɣzɩ ɛsɔtʊ naʊ lɛ, nabʊlɛ taa lɛ, soŋgaɣ yaa nɩkaɣ ŋga kɛwɛɛ yɔ kɔ-yɔɔ nɛ kpaagbaa taa lɛ, alɩwaatʊ ndʊ pɩkʊyʊna-ɩ yɔ yaa ɛ-hɔɔ taa. Pɩ-tɛ alɩwaatʊ ndʊ tɩ-tɩŋa tɩ-taa hɩla paɣlʊ nɛ ahɛɛ ɖoŋ pazɩ. Pɩɩsɩɣna se hɩɖɛ wazaɣ kɛlɛ se pɩɣa ɛmʊzɩ nɛ kapaɣlɩ nɛ kɛwɛ ɖoŋ nɛ kpekpka.

Hɩla wɛna wazaɣ lɛɛka ɖɔɖɔ: hɩɖɛ kɛna mbʊ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩhɔ abalɩpɩɣa kɛ halɩbɩɣa cɔlɔ. Mbʊ yebina nɛ nabʊyʊ taa, paa halɩbɩɣa ɛɛwɛ ɛzɩma, ehikʊ walʊ nɛ ɛwalɩ. Kʊdɔŋ nakʊyʊ wɛɛ nɛ kɩɩlanɩ hɩlaa ɖeu: ŋgʊ payaɣ se pɩcɛɛɣɖɛ kʊdɔŋ yɔ.