Tɔm biye hɩlaɣ kɛna minziiki wonuu ŋgʋ kʋpɔzɩɣ siŋŋ size kɩ-hʋlʋyʋ ɛwɛna feziŋ camɩyɛ yɔ. Pa-hʋlʋʋ kɛ lɛ, ke-wilitu lɩɣʋna heelim mbʋ hʋlʋyʋ hosu yɔ pɩ-taa. Heelim mbʋ piyekina nɛ, hɩlaɣ pazɩɣ seliu nɛ ke-wii. Heelim mbʋ pɩlɩɣna hʋlʋyʋ ndomee yɔɔ.

Hɩlaɣ

Hɩsɩ nasɩyɛ wɛɛ lɛ, pasaɣ-sɩ nɛ tɩʋ tomnaɣ, nɛ nasɩyɛ-ɛ lɛ anasaayɩ waa tɛ wendu wendu ndɩ ndɩ palabana.

Hans-Martin Müller (Rhenania 140105) (Annamarie Ursula) P1120356.JPG

ɩkɛ wɛtknaa ndɩ ndɩ k. hɩlaɣPnɛ pama nasɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ senaʋ kaanaɣ pɛɛ saɣʋʋ wɛɛ taa yɔ (sɩ-tɛma talɩɣ pɩnzɩ ɛzɩ 35000 yɔ), pa-tɛma sɩ naɣʋ pɔʋ sʋsɔʋ nakʋyʋ taa. Pɩkɛna abalʋ weyi pahɩsɩ nzɩ pasaɣ yɔ sɩ-talʋ kudokiŋ hiŋ naadozo nɛ kagbaŋzɩ kɛ mbɩ yɔ.