Hʊyʊʊ ɖʊʊ (Assurance)

Hʋyʋʋ ɖʋʋ (assurance) kɛnɛ ɛyʋ pɩyʋ fevere n̄ɩm keem sɔsɔm. Pɩkɛ mbʋ pɩzɩʋna ɛyʋ siŋŋ kɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛwɛ kɛdɛɖaɣ yaa cɛɣtʋʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ taa yɔ. Hʋyʋʋ ɖʋʋ kɛna mbʋ pɩzɩʋna ɛyʋ size ɛmɛɛsɩ ɛn̄ɩm yaa ɛtɔsʋʋ kɛ ceeɣ yɔɔ yɔ. Pɩkɛ liidiye nɖɩ ɛyʋ kpakʋ nɛ ɛsɩɩɖɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa size wiɖii yaa kɩyakʋ nakʋyʋ wiye natʋyʋ ɛtalɛyɛ yaa ehuu kɛgbɛdɛsaɣ nakɛyɛ lɛ pɩɩsɩna-ɩ yɔ. Pɩkɛna ŋgbɛ naɖɩyɛ yaa tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩcɔŋna ɛyʋ wezuu kɩpaŋgʋ camɩyɛ caʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ.

Hit the Corner Too Hard (7664365286)
Level crossing accident in Turku
Tornado vs house

ʋ kʋyʋʋ ɖoli size cee Ɛyʋ ɖʋpɩɩsɩna-yɔ nɛ eehuu n̄ʋʋ yabɩtʋʋ kɛgbɛdɛsaɣ nakɛyɛ ɛ-taalɛyɛ kɔyɔ. Hʋyʋʋ ɖʋʋ kɛna liidiye yaa n̄ɩm sɔsɔm nabʋyʋ ɖʋʋ tʋmɩyɛ yaa ŋgbɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ taa size ɛɛmʋʋɖɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛwɛʋ kɛdɛɖaɣ taa yɔ. Pɩkɛ kɩyakʋ labʋ, yaa kɛzaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ n̄ɩm.

Hʋyʋʋ ɖʋʋ kɛna lone nɖɩ ɖɩ-taa liidiye cɔʋʋ ɖʋʋ siŋŋ yɔ. Pɩkɛna ŋgbɛyɛ nɖɩ pɔcɔʋʋ ɖɩ-taa liidiye nɛ pɛcɛlʋʋ cɔyaa takayaɣ ŋga kawɩlɩʋ size, yee wiɖiye nabɩyʋ yaa tɔm natʋyʋ ɛtala pa-taa nɔyʋʋ kɔyɔ paɖʋyɛ nesi yɔ. Paayeki ɛyʋ yeɣyeɣ nesi kpɛɖɛ kɛ ɛcɛyɩtʋ alɩwaatʋ taa.

Grenfell Tower fire

Liidiye cɔʋʋ tamaɣ yaa lɩmaɣza kɛlɛ kɛlɛʋ size, paaɖʋyɩ nesi alɩwaatʋ ndʋ kaɖɛ tɔm yaa kɛgbɛdɛsaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ talɩ-ɩ lɛ yɔ. Yee ɖɩkpakʋʋ tɔm piye nɖɩ-ɩ ɖɩnɩʋ walanzɩ kpeekpe taa kɔyɔ, ɖɩnaɣ size ɖɩkɛ n̄ɩm yaa tɔsʋʋ ɖɔkʋʋ camɩyɛ hɔɔlʋʋ; nakʋyʋ kɩkɛwa.