Hasɩyɔm (yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Hs) ɛkɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 108 yɔ. Palaba-ɩ kajalaɣ ɖeɖe pɩnaɣ 1984 pɩtɩŋna 208Pb(58Fe,n)265Hs yozinaʊ yɔɔ Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) Darstadt ñɩnʊ Caama ɛjaɖɛ taa. IUPAC kaakpaɣ lɩmaɣza mbʊ se paya-ɩ hɩɖɛ se hanɩyɔm (Hn) pɩlɩna 0tto Hahn hɩɖɛ ɖʊ yɔɔ. Kɛlɛ ɖooo pɩnaɣ 1997 pʊtʊ ɛnʊ ehiɣ ɛ-hɩɖɛ kpaagbaa nɖɛ.

Lɩmaɣza ɛɛtaŋ mbʊ lɛ, kɛlɛ ŋgbɛyɛ ɖaɣnɩɣ labʊ lɩmaɣza lɛɛna pɩnzɩ kɩgbanzɩ wayi, pʊ-nɔmɔʊ taa papɩza pala agbele naa naalɛ nɛ hasɩyɔm 263. Paalabʊ hasɩyɔm 264 yɔ paɖana-ɩ paɣzʊʊ nɛ pañɩɣ nesi ɛ-yɔɔ pɩnaɣ 1984.

Paañɩŋa hasɩyɔm labʊ tɔm yɔɔ ɖooo pɩnaɣ 1984 pɩtɩŋna Caama ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ yɔɔ nɛ ɖɩ-nɔɔ yɔɔ ɖɛyʊ kɔyɔ Peter Armbruster nɛ Gottfried Münzenberg kɛ nazɩyaa sɩɣlɩyaa yuŋ ñmba yɔɔ ñɩnɩyaa hɛkʊ taa tɛ ŋgʊ taa kɛ Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI) Darmstadt.

Pɩkɔma pɩnaɣ 1994 lɛ, kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ kedeŋga kpeekpe nɩnaʊ ŋgbɛyɛ (UICPA) tɔ se payaa pʊtʊ 108 se hasɩyɔm (nɛ yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Hm) pɩlɩna Otto Hahn yɔɔ mbʊ pʊyɔɔ yɔ paatɛma maɣzɩɣ ottohahnium nɛ ɛlɛ tɛ yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Oh, ɖɔɖɔ ɛzɩ pʊtʊnaa lalaa mba Hahn nɛ Lise Meitner (meitnerɩyɔm) patɩŋɩɣ ɖama wayɩ kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ kpata taa yɔ, nɛ pʊɖʊʊ hɩɖɛ pɛ-tɛ natʊ tɔm, mbʊ pʊyɔɔ yɔ pɩɩkɛna waɖɛ paa nayʊ weyi lɛ, se ɛpɩzɩɣ ɛha ɛ-hɩɖɛ pʊtʊ weyi ɛna yɔ.