Hayɩ Kiŋ Teŋgu

Hayɩ Kiŋ Teŋgu kɛna teŋgu epikontinantalɩ ŋgʋ kɩ-kɛ Atilantiki Lɩŋamʋʋ ŋgʋ yɔ. Kɩwɛna hayuu hɔɔlʋʋ taa kiŋ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa kɛ anasaayɩ waa tɛ ɛjaɖɛ taa. Nɛ teŋgu kʋnɛ kɩ-walanzɩ taa pamaza lɛ, pɩtalɩɣ yaa pɩmaɣna ɛzɩ 575000 mbɩ yɔ kɛ mɛtɛ waa kudoku.

Carte de la mer du Nord

Ajɛɛ wena ajɔɔ aɣ-ta Hayɩ Kiŋ Teŋgu kʋnɛ yɔ, a-taa nayɛ kɔyɔ: Angletɛrɩ (lɩyɛɛ Angletɛɖɩ nɛ lɩyɛɛ anɛyɔ Shetland nɛ Orcades, nɛ pʋwɛ size ɖɩtɩlɩ se Angletɛrɩ kʋnɛna wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ nɛ Teŋgʋ kʋnɛ kɩ-ɖɩwɛyɛ. Ajɛɛ anɛyɔ: Fransɩɩ, nɛ Caama, nɛ Pɛlɩzɩkɩ, nɛ pɩtɛmmna Peeyibaa lɛ paɣpaɣ wɛna Teŋgu kʋnɛ nɛ kɩ-hadɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ.

Vendsyssel, Tanimarikɩ

Ajɛɛ lɛɛna anɛyɔ: TanimarikɩNɔɔrɩvɛɛzɩ panaɣ paɣpaɣ nɛ teŋgu kʋnɛ kɩ-wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Teŋgu kʋnɛ yɔ, kɩna Manchɩ pekpeŋ ɖama taa pɩtɩŋgɩna pas de Calais ŋgʋ kʋwɛna hadɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ yɔɔ yɔ.

Palitiki Teŋgu nɛ Hayɩ Kiŋ Teŋgu kʋnɛ yɔ, patɩŋgʋ ɖama taa pɩtɩŋgɩna Skagerrak nɛ Cattégat yaa canal de Kiel pɔyɔ. Pɛwɛ panalɛ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ.

Atɩlantiki Lɩŋamʋʋ n̄ɔn̄ɔ nɛyɩ nɛ hayuu kiŋ hɔɔlʋʋ taa nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ kiŋ. Nɛ Nɔɔrɩvɛɛzɩ Teŋgu n̄atamasɩ nɛyɩ nɛ hayuu kiŋ hɔɔlʋʋ taa. Hayɩ Kiŋ Teŋgu kʋnɛ anasaayɩ waa tɛɛ ɛjaɖɛ taa kiŋ n̄ɩŋgʋ kʋnɛ lɛ, kɩ-kɛna n̄ɩm hɔɔlʋʋ sʋsɔm nabʋyʋ kpem. Kɩ-sɩɣna siŋŋ kɛ n̄ɩm ɖɩcazɩyɛ hɔɔlʋʋ taa.

North Sea 01 ubt

Ɖɩcɔna kɔyɔ, ɖɩna se, teŋgu nɔɔ hɔɔlʋʋ taa peɖe, tadɩyɛ yaa kɛɛkʋ ɖɔŋ camɩyɛ. Kɛɛkʋ wondu ɖɛzɩɣ wɛ lɔŋ lɔŋ ɖasam camɩyɛ pɩŋŋ. Pɩzɩɣna yaa teŋgu kʋnɛ kɩ-haɣ nʋmɔʋ size pɔcɔlɩ pɔɔ nɛ pakpaɣ pɔɔ taa yaa lɩm taa nandu. Ɖɩtaasɔ ɖɔɖɔ size peɖe ɖihiku kaɖasɩm.

Hayɩ Kiŋ Teŋgu kʋnɛ anasaayɩ waa tɛ peɖe, nɛ kɩ-tɛ litoralɩ (littoral) pɛkpɛnda pɛkɛ hɔɔlʋʋ n̄ɩm n̄ɩmbʋ sʋsɔm nabʋyʋ kɛ pɛ-tɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa, kɛ pɛ-tɛtʋ taa. Pa-kaɖasɩm kpou nɛ pe-keɖeya wondu ndɩ ndɩ ndu tɩ-hɔŋ ɛyaa nɛ pɛ-ɛjaɖɛ ndɩ yɔ kɛna n̄am n̄am lakasɩ nzɩ sɩɩ-n̄ɔzʋ ceewayɩ mba yɔ.