Hayʊ Kiŋ Teŋgu kʊnɛ kɩkɛna teŋgu ŋgʊ kɩwadɩna Atlantiki lɩŋgamʊʊ nɛ kɩsʊʊ keteŋga tɛtʊ taa yɔ. Hayʊ kiŋ teŋgu kʊnɛ kɩ-walanzɩ mɩtaɖɛ wɛ 575 000 km2. Ajɛya wena acɔ hayʊ kiŋ teŋgu kʊnɛ nɛ ata yɔ, anaa yɔ: wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa ɛlɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ, wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa ɛlɛ Taanɩmarkɩ, hadɛ kiŋ ɛlɛ Peeyibaa nɛ Pɛɛlɩziki, wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa nɛ hayʊ kiŋ ɛlɛ Sɛɛtlandii nɛ Ɔrkaadi tɛtʊ ñabɩ ndʊ lɩm cɔɔnɛ pɩta yɔ, nɖʊ wɛna, wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ hayʊ kiŋ ɛlɛ Nɔɔrɩvɛɛzɩ piyele wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ hadɛ kiŋ ɛlɛ Caama ɛjaɖɛ.

Carte de la mer du Nord
Vendsyssel, Tanimarikɩ

Teŋgʊ kʊnɛ nɛ pɔsɩ nzɩ sɩ-kaɣ lɩm yɔ, sɩ-taa kɔyɔ: wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ ɖooo hadɛ ɛlɛ Mansɩ Kalɛ lɔɔʊ, wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ hayʊ kiŋ ɛlɛ Atɩlantiki lɩŋgamʊʊ, Hayʊ kiŋ ɛlɛ Nɔɔrɩvɛɛzɩ tɛŋgʊ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa ɛlɛ Skazera. Paltiki teŋgu nɛ hayɩ kiŋ teŋgu kʋnɛ yɔ, pa-lɩm kpeŋ ɖama taa pɩtɩŋgɩna Skageraki nɛ Kategati yaa Kili hɛnga pɔyɔ. Hayʊ kiŋ ɛlɛ, Atɩlantiki Lɩŋamʋʋ n̄ɔn̄ɔ nɛyɩ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ kiŋ.

Hayʊ Kiŋ Teŋgu

Nɛ Nɔɔrɩvɛɛzɩ Teŋgu n̄atamasɩ na-kʊ nɛ hayu kiŋ hɔɔlʋʋ taa. Hayɩ Kiŋ Teŋgu kʋnɛ kɩ-kɛna n̄ɩm sʋsɔm nabʋyʋ kpem. Kɩ-sɩɣna siŋŋ kɛ tɔsʊʊ nɛ ɛsɩndaa wobu nɛ taa. Teŋgu nɔɔ hɔɔlʋʋ taa ɛlɛ, tadɩyɛ labʊ ɖɔŋ camɩyɛ. Kɛɛkʋ wondu ɖɛzɩɣ wɛ lɔŋ lɔŋ camɩyɛ pɩŋŋ. Peɖe ɖɔɖɔ lɩm taa tɛtɛ wondu tɩŋga wɛɛ nɛ ɛyʊ pɩsʊ ɛya yaa pɩkɛna ɛsɩy egbena. Teŋgu ŋgʊ kɩ-taa peeɖe pasaɣ kaɖazɩm ɖɔɖɔ.