Homère

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Krɛsɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Takayɩsɩ mayʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Smyrna, Tuurkii
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Circa 1102-850 BC
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Ios, Krɛsɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Circa 800 BC

Homère kɛ abalʋ nɔɔyʋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ, sakɩyɛ sɩma-ɩ siŋŋ pɩlɩɩna ɛ-tʋmɩyɛ yɔ. Ɛkɛ koowa maɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ kedeŋa yɔɔ cɩnɛ. Kpaɖʋ lutozo (8) kɛdɛza alɩwaatʋ taa palʋla-ɩ nɛ pɩcɔ palʋlʋ ɖa-kɩpaɣlʋ Yeesu Krɩstʋ.

Paa sʋyɩ hɩɖɛ size "koowa tʋ". Sɔsaɣ yanaɣ-ɩ hɩɖɛ nɖɩ-ɩ mbʋ.

Halɩ nɛ sɔnɔ kɛ mbɩ yɔ, pɩwɛ sakɩyɛ kaɖɛ size patɩlɩ size, ɖajaa Homère koowa maɖʋ sɔsɔ ɛnɛ, keekee taa lɛ, ɛkɛ ɛyʋ weyi ɛ-tʋma n̄amsa tɛtʋ yɔ.

Ɛjaɖɛ taa tɛtʋnaa cikpetu samaɣ wɛɛ nɛ pɛkɛʋna ɖama pɩlɩɩna ɖajaa Homère koowa maɖʋ sɔsɔ ɛnɛ ɛ-ɖɩlɩyɛ yɔɔ.