Irlandɩ nɛ hayʊ kiŋ ɛjaɖɛ kɛna Erɔpʊ ilemiye taa tɛtʊ ndʊ payaɣ-tʊ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ yɔ ka-taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. Ajɛya naayɛ nanza kpɛndɩna nɛ kaɖʊtɛtʊ ndʊ payaɣ-tʊ se Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ yɔ.

Irlandɩ

Irlandɩ tɛlɛŋa
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: Belfast
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Abiɖe Elizabeth II
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 14,130 km²
Samaɣ ñʋʋ: 1,876,695 (2017)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 133 km²
Internet nimaɣ: .

Pɩnaɣ 2011 taa pakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 1 810 863 yɔ. Pamaza Irlandɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ 14 139 km2.

Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊ lɛ aŋgilisi ɛlɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-taa mba ñakɩ pana se pɛ-ɛjaɖɛ taa kʊnʊŋ ŋgʊ payaɣ-kʊ se irilandɛɛ yɔ, kɩɖɛɛ nɛ ɛsɩndaa.