Kɔɔrɩ, pɩkɛna minziiki wonuu ŋgʋ kɩlakɩ nɛ hʋlʋtʋ kpɛndʋ ɖama taa yɔ. Ɛkɛ wonuu kɩhʋlʋʋ nɛ kuwiviɖi hɔʋ taa. Kɔɔrɩ kʋnɛ, kɩkɛna nɔɔ nɔ kɩfam cɛlʋʋ. Palɩza kʋ kpaɖʋ 19 taa kɛ kɔɔɖɩ mɔdɔya yɔ. Ɛ-wɛɖʋ taa keeke kɛlɛ ɛ-nɔɔ lakasɩ ɖeɖe. Ɛ-taa pɔʋ ŋgʋ pohuyu size pahosi heɣlim cɛlʋna wilitu kɩbandʋ leleŋ n̄ɩndʋ.

Kɔɔrɩ

Nɛ tilitu yaa wilitu ndu tɩwɛ n̄ɩm ɖɔɖɔ siŋ camɩyɛ kɛ naŋgbaŋgʋ welesuu taa. Ɛ-tɛ kpekeduu ɖaala, nɛ pɩkɛna nɔsɩ yɔ cɛlʋʋ kpɛm. Ɖɔɖɔ lɛ pɩsɩna hʋlʋyʋ size ɛn̄ɔɔzɩ wiluu ŋgʋ ɛhʋʋlʋ nɛ kɩlɩɣʋ yɔ camɩyɛ. Peeɖe wonuu kʋnɛ yɔ, kɩtʋʋzʋ kʋhʋlʋʋ lɩʋ taa. Minziiki wonuu kʋnɛyɔ, kʋhʋlʋyʋ paya size nɔndɔʋ yayʋ yaa hʋlʋyʋ.

Kɔɔrɩ tɩnaa

Paakpɛndʋ ɛna wendu teyu hɔʋ. Pɛwɛ ndɩ ndɩ. Teu nɛ hʋlʋʋ pifɛyɩ kɩmaŋ. Kɔɔrɩ kɩfalʋʋ yaa kɔɔrɩ kɩkpɛndʋ hʋlʋtʋ taa wɛ ɖɔɖɔ mʋsɩ tɩna ɖɩjaɣyɛ sɛnfoniiki (symphoniques) taa, nɛ minziiki kɩkpɛndɩŋ yaa kpeekpe kikpeliŋ nʋmɩŋ tɛɛ kɩhʋlɩŋ taa. Nɛ pɩtasɩna ɖɔɖɔ mʋsɩ tɩna loniye kɩpanɖɛ kpɛlɛkʋ camɩyɛ hʋlʋʋ size nɩʋ ɛwɛ leleŋ.

Nabʋyʋ taa nabʋyʋ taa lɛ, pɔpɔzʋ kɔɔrɩ hʋlʋyʋ ɛnɛ ɛyɔ kɛ kɛlɛm kɛlɛm waa minziiki waa ɖeɖe ndɩ ndɩ. Ɖɩkpaɣ ɛzɩ, kɛlɛm kɛlɛm mɛndɛkɛ ɛyʋ n̄ɩŋgʋ taa nɛ nɔɔ maɣzʋʋ ɖeɖe. paakɩlɩɩ labɩnaʋ kɛ jazz ɖeɖe. Kɔɔɖɩ kʋnɛ,kʋ-nɔɔ taa ɖeɖe wɛ n̄ɩʋ nɛ pɩɖalɩ pɩsɩna kɩmaɣmaɣ kɩɖalakɩŋ.

Britannica Horn Range with 3 Valves