Kɛlɛmkɛlɛm kɛna alɩwaatʊ taa alɩwaayʊʊ nakʊyʊ nɛ kɩwɛ ñɩɩɩ yem nɛ kɩɩlaazʊʊ ɖɛʊ. Kɛlɛmkɛlɛmnaa 60 lakɩna cɛcɛyaɣ kʊɖʊmaɣ nɛ cɛcɛsɩ 60 ñalakɩna ñɩɩyʊʊ kʊɖʊmʊʊ. Pʊtɔɔbʊʊ se ñɩɩyʊʊ kʊɖʊmʊʊ taa lɛ, kɛlɛmkɛlɛmnaa 3 600 wɛna.

Calatrava1

Latɛŋ taa lɛ, kɛlɛmkɛlɛm tɔbʊʊ se hiuwaa 60 taa-taa hɔɔlaɣ kʊɖʊmaɣ.