Kɩlɛmɩŋ lɩzʊʊ

Kɩlɛmɩŋ lɩzɩnaʋ tʋmɩyɛ kɛ sakɩyɛ n̄ayaɣ size foto waa lɩzʋʋ yaa cɛbʋ tʋmɩyɛ. Kɩlɛmɩŋ lɩzʋʋ yaa foto waa lɩzʋʋ kɛna tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ nɛ pana ɛyʋ yaa tɛtɛ wonuu ŋgʋ palɩza yɔ ɛzɩ kɩmamaɣ kɩwɛʋ yɔ. Pɩtɛkɛ ɖɔɖɔ nesi palɩzʋʋna. Pɩkɛna n̄ɩɣʋ nakʋyʋ palɩzʋʋna. Ɛlɛ, n̄ɩɣʋ kɩlɩzɩnaʋ ŋgʋ kɩsɔɔla miŋ size pɩn̄andɩ wonuu kɩlɩzʋʋ yɔɔ, nɛ pɩpɩzɩ pɩkɔna wonuu ŋgʋ kɩ-tɛ kɩlɛmʋʋ.

Beautiful machine (23115346412)
MelvL P1040153 (5730856146)

Tɔm piye foto lɩzʋʋ yaa cɛbʋ kɛ ɖɔɖɔ yaa tɔbʋʋ ɖɔɖɔ kɛlɛ kɩlɛmʋʋ kɔnaʋ. Pukutolu yaa pʋtɔbʋʋ kɛlɛ ɖɔɖɔ size, tʋma lɛɛzʋʋ mayaɣ. Tʋmɩyɛ lɛɛzʋʋ mayaɣ ŋga, kalakɩ ɖɔɖɔ kɛ kɩlɛmɩŋ kɔnaʋ lɛɣtʋ tʋmɩyɛ. Kɩlɛmɩŋ kɔnaʋ lɛɣtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ, ɖɩ-tɔbʋʋ kɛlɛ size miŋ yaa n̄alɩmɩyɛ hɔm yaa kɔnaʋ. Payaɣ pɩtɛ pita lakasɩ nzɩ size «écriture de la lumière» nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa.

1-ROBOT ROYAL II W TEWE 35-200mm zoom viewfinder

Lɩzʋʋ wɛ tɔm pe anɛ a-taa : taʋʋ, nɛ anjaʋʋ waa lɩzʋʋ, nɛ maʋʋ nɛ tɔlɩm nɛ pɩtɩŋga payɩ mbɩ yɔ pɩpɩsɩʋʋ kɩlɛmɩŋ. Matʋ size pakalɩ hɔɔlʋʋ taa lɛ, ŋnɩʋ size tɔlɩm taʋʋ miŋ yaa n̄alɩmɩyɛ taa. Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ, pama size "peindre avec la lumière". Tɔm piye tobi n̄ɩnɖɛ ndɩ ɛyʋ nɩʋna kpaɣ kpaɣ size kɩlɛmʋʋ lɩzʋʋ yɔ, nɖɩ-ɩ lɛ foto, nɛ pama-ɖɩ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size «photo». Nabʋyʋ taa lɛ, pɩkɛ kɩmlɛmʋʋ yaa naʋ.