Kɩmaŋ wɛʊʊ, tʊzʊʊ nɔmɔʊ taa pɩkɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa panaɣ tɔm lɛɛzʊʊ kʊyʊntʊ yaa sakɩyɛ yɔ. Pɔtɔŋ se pañɩnɩ ɖeyi ɖeyi ñʊŋ lɛ, pɩkɛ nɔmɔʊ ñɩnʊʊ mbʊ papɩzɩ pehiɣ lɛɛzɩyʊ tovonum tʊ yɔ. Lɛɛzɩyʊ ɛnʊ papɩzɩɣ paya-ɩ se paasɩŋɩ-ɩ. Ɖeyi ɖeyi wɛʊʊ pɩzɩɣ pɩwɛna wɛtʊ naa sakɩyɛ nɛ panaɣ-wɛ tʊzʊʊ pilinzi ndɩ ndɩ taa, pɩkpɛndɩna lɛɣtʊ laɣsɩ naa taa kɛlɛ pɩlaɣsɩ tɛkpɛndɩ.

Ɖɩkpaɣ ɛzɩ ndʊ palɩzɩ-tʊ Al-Khawarizmi takayaɣ taa mbʊ yɔ, ɛnʊ kɛna ñʊŋ kalʊʊ tʊmɩyɛ caa. Ɛyʊ nɔɔyʊ sɩba nɛ eyele piyaa naanaza kɛlɛ ɛtɛyɩ-wɛ ñɩm ɛzɩ pɔpɔzʊʊ yɔ.

Ɛzɩ ɖɩkpaɣ ndʊ ɖɩtɛma yɔɔdʊʊ yɔ, pamaʊ matʊ ndʊ kɩmaŋ wɛʊʊ mbʊ yɔ, pʊ-tɔbʊʊ ɖeyi ɖeyi tɛyʊʊ ɖɩkɛ kʊyʊnɖɩyɛ nɛ kajalaɣ ndʊ.

Nɔɔnɔɔ anasaayɩ ñɩɣtʊ yɔɔ taʊʊ kɩlɩ wɛʊʊ ɖeu kɩmaŋ tɛyʊʊ nɔmɔʊ taa. Wondu ndʊ palakɩna pʊ-tʊmɩyɛ yɔ yeki nɛ pehikiɣ mɛɛsaɣ tɛɛ masɩ kɩñɔzasɩ nɛ nzɩ kɛna kiɖe keem kɛ mɛɛsaɣ tɛɛ matʊ ɖeɖe nɔmɔŋ wɩlɩɣ takayasɩ ɖeɖe.