Kilimanjaroo pʋʋ wɛ Tanzani ɛjaɖɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ hayi kiŋ hɔɔlʋʋ taa. Mbʋ payaɣ se "Fɔlɩkanɩ" yɔ pɩlabɩ peeye hɔɔlʋʋ taa tam naadozo nɛ pɩla pʋʋ ŋ́gʋ. Kɔɔnaɣ n̄ɩŋgʋ laba wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa nɛ pɩkʋyɩ pɩtalɩ ɛzɩ mɛtɛnaa 3 962 yɔ. Payaɣ-kʋ se "Sira". Kɩlɛlʋʋ n̄ala wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa nɛ kʋkʋ kʋyɩ pɩtalɩ ɛzɩ mɛtɛnaa 5 149 yɔ. Payaɣ-kʋ se "Mawɛnzii".

Kilimanjaro 2006-08-13
Tʋŋ Kilimanjaroo pʋʋ ɛsɩntaa

Tozo n̄ɩŋgʋ n̄ala naalɛ mba paba tɛmɩ labʋ yɔ pɛ-hɛkʋ taa. Tozo n̄ɩgʋ kʋnɛ kɩkɩlɩna kʋyʋʋ. Kʋkʋyɩ ɛzɩ mɛtɛnaa 5 891 yɔ. Payaɣ-kʋ se "kiboo". Ŋgʋ kɩlɩna kʋyʋʋ Afrɩka tɛtʋ kpeekpe taa. Ɖooo lɛ, tɛʋ nɩwaɣ nɛ ɖɔmpe sɔsɔna pʋʋ ŋgʋ kʋ-yɔɔ, lɛɛlɛɛyɔ tɩŋ keɖuu yem yem yeba nɛ tɛʋ ɛɛtazɩɣ kɩlʋʋ nɩʋ pʋʋ peeye. Wɩsɩ n̄akɩlɩɣ n̄aɣʋ nɛ tɛtʋ tɛzɩɣ miŋ saɣʋ. Piyebina ɖɔɖɔ nɛ tɛʋ ɛɛtasɩɣ nɩʋ nɛ ɖɔmpe sɔsɔna pʋɖɔɔ. Pɩnaɣ 1973 taa pɔcɔza laʋ nakʋyʋ peeye nɛ paatazɩɣ kɩ-taa tɩŋ keɖuu. Pɩwazɩɣ ɖɔɖɔ nɛ awayɩ kpɩna cakɩ kɩ-taa kaalɛyɩtʋ. Ɛlɛ, paa mbʋ yɔ, tɛʋ ɛɛtazɩɣ nɩʋ nɛ ɖɔmpe sɔsɔna ɛzɩ ɖooo lɛ yɔ.

Kilimanjaro-1938-uwm

Ɖenɖe tɔmpiye «kilimanjaaroo» lɩnaa yɔÑɔɔzɩ

Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa kɩwɛɛ yɔÑɔɔzɩ

Ɛzɩma kɩwɛɛÑɔɔzɩ

Ɛzɩma palɩzɩ-kʊ yɔÑɔɔzɩ

Lɛɣtʊ ndʊ tɩ̃nɩnɩɣ nɛ tɩnaɣ ɛzɩma mbʊ tɛtɛɛ lɩm wɛɛ yɔÑɔɔzɩ

Ʒɩma pɩtɩŋaa nɛ kɩwɛɛ yɔÑɔɔzɩ

Ɛzɩma kɩ-yɔɔ wɛɛ yɔÑɔɔzɩ

Ɛzɩma pɩtɩŋaa nɛ kɩwɛɛ yɔÑɔɔzɩ

Ɛzɩma mbʊ kɩ-tɛtʊ wɛɛ yɔÑɔɔzɩ

Ki-soŋaɣtÑɔɔzɩ

Ɛzɩma mbʊ ki-soŋaɣ kɛwɛ ɖoo lɔŋ yɔÑɔɔzɩ

Ɛzɩma mbʊ ki-soŋaɣ wɛ lɛɛlɛyɔÑɔɔzɩ

Tɛŋ nɩʊ nɩʊ mbʊ yɔÑɔɔzɩ

Pɩlɛɣzɩɣ lɛɛzʊʊ mbʊ evemiye taa yɔÑɔɔzɩ

Ki-soŋaɣ lɛɣzɩɣ lɛɛzʊ mbʊ lʊŋʊyɛ nɛ yolim yɔÑɔɔzɩ

Kɩ-laŋ nɛ ɛ-taa kpɩnaÑɔɔzɩ

Kɩ-kadasɩÑɔɔzɩ

Kʊ-̃nʊʊ yɔɔ kʊyɩ kʊyʊʊ mbʊ yɔÑɔɔzɩ

Mbʊ payaɣ se alɩpʊ (alpe) yɔ pɩ-kʊkʊyɩmɩŋÑɔɔzɩ

Kɩ-ɖɔmpe kʊkʊyɩmɩŋÑɔɔzɩ

Kɩ-tɔmÑɔɔzɩ

Ɛyaa hukuu huuu mbʊ nɛ pɩɖɛʊna ɛsɩndaa ɖɛnaʊ yɔɔ yɔÑɔɔzɩ

Ɛzɩma palɩ kɩ-yɔ nɛ ɛzɩma palakɩ-kʊ nɛ tʊmɩyɛ siŋŋ yɔÑɔɔzɩ

Pacalʊʊ kɩ-yɔɔ kpaʊ yɔÑɔɔzɩ

Ɛsɔ nʊmɔʊ aŋgba tʊmaÑɔɔzɩ

Paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ̃nɩnʊʊ se ɖɩwaa kɩ-yɔɔ yɔÑɔɔzɩ

Samaɣ ̃nʊʊ nɛ ndʊ pɔyɔɔdɩ kɩ-yɔɔ ɖooo caanaʊ yɔÑɔɔzɩ

Ɛzɩma mbʊ pɛtɛyɩ ɛyaa yɔÑɔɔzɩ

Kʊnʊmɩŋ ̃nɩnʊʊ nɛ ɛ-tɩlʊʊ tʊmaÑɔɔzɩ

Kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛÑɔɔzɩ

Ndʊ tɩ-yɔɔ ɛyaa tisuu yɔ nɛ sɔnzɩ nzɩ palakɩ yɔÑɔɔzɩ

Kuduyiŋ weyi pasʊʊ ɛ-tɛɛ nɛ caanaʊ haɖaʊÑɔɔzɩ

Tʊma ndɩ ndɩÑɔɔzɩ

Ɛzɩma mbʊ pakandɩyʊʊ kɩ-yɔɔ yɔÑɔɔzɩ

Pɔɖɔŋʊʊ nʊmɔʊ kɩɖaɣlʊʊ nɛ powoki pakpaɣ kɩ-yɔɔ yɔÑɔɔzɩ

=Nʊmɔʊ kɩɖaɣlɩŋÑɔɔzɩ

Kɩmʊ nimiyeÑɔɔzɩ

Kɩ-yɔɔ kpaʊÑɔɔzɩ

Kɩ-yɔɔ mɛlʊʊÑɔɔzɩ

Mbʊ kɩkɛ paa sɔnzɩ nzɩ sɩ-taa yɔÑɔɔzɩ

Takayɩsɩ lɛɛsɩÑɔɔzɩ

Tɔm lɛɛtʊÑɔɔzɩ

Takayɩsɩ nzɩ sɩyɔɔdʊʊ kɩ-tɔm yɔÑɔɔzɩ

Awayɩ kpasɩsÑɔɔzɩ

Takayɩhayʊʊ tɛɛ tɔm nɛ ɖenɖe panaɣ-tʊ yɔÑɔɔzɩ