Lɩm kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pɩyʊʊ mbʊ pɩ-taa wɛ ɔkɩsɩzɛnɩhɩdrɔzɛnɩ. Kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ matʊ kɛlɛʊ taa pama se H2O nɛ pɩwɛ camɩyɛ kele kele nɛ pɩwɛ paa tomnaɣt kpɩnɛ ndɩ lɛ ɖɩ-taa kɛ tɛtʊ yɔɔ nɛ niikaɣ hɔɔlɩŋ weyi ɛcɔtʊ nɛ ɛ-taa yɔ tɩ-taa. Lɩm wɛ wazaɣ paa kpɩnɛ ndɩ lɛ ɖɩ-tɛ. Pɩkɛ wezuu kpɛlɛkʊʊ tɛ wonuu kɩjɛyʊʊ ŋgʊ. Pɩ-tɛ sakɩyɛ yeba nɛ pikii nɛ pɩpɩsɩ kaʊ sɔsɔʊ ɛsɔtaa.

Water drop 001
A Watched Pot Certainly Boils (44099640352)

Lɩm wɛna wɛtʊ naatozo ndʊ lɛ cololo wɛtʊ nɛ ɖɔm pɩyɛ yaa helim mbʊ pɩwɛ kedeŋga taa yɔ. Pɩkɛ pɩyʊʊ mbʊ pɩkɛ kɩjɛyʊʊ paa tomnaɣ kpɩnɛ ndɩ lɛ ɖɩ-taa. Pɩlɩna mbʊ pɩhaɣ wezuu yɔ lɛ, nɛ tɔsʊʊ huu nɔmɔʊ taa nɛ ɛzɩma pɩfɛyɩ kɩmaŋ tɛtʊ yɔ lɛ, pʊ-tɔm wɛ kaɖɛ pɩlɩna politiki tɔm cɔlʊʊ cɔlɔ.

2006-02-13 Drop-impact

Lɩm ɖɔnɛ (mbʊ pazɩma cɩnʊʊ hɔɔlʊʊ taa se lɩm kajataɣ kpɛlɛkʊʊ nɔmɔʊ taa) ñɔtɩna lɩm kajataɣ nɛ ɛjaɖɛ nɛ tɛtɛɛ lɩm nɛ kedeŋga yɔɔ lɩm nɛ tɛtɛɛ lɩŋgamɩŋ nɛ tɩŋ. Lɩm colɔlo wɛʊ mbʊ yɔ pana-pʊ paa tɛtʊ lɩm mbʊ mbʊ pɩ-taa ɛzɩ lɩŋgamɩŋ nɛ teŋguu naa nɛ kujomiŋ nɛ lɩm pɔsɩ taa. Ɖɩcɔna nɛ ɖɩna yɔ lɩm kpaɣ tɛtʊ sakɩyɛ pɩkɩlɩ kedeŋga maɣmaɣ. Lɩm wɛ ɖɔɖɔ helim taa ɛzɩ muzuu tɩyɛ. Lɩm wɛ ɖɔɖɔ tɛtɛɛ.