Palʊla Li Bai kɛ pɩnaɣ 701 kɛ Suyii tɛtʊ taa, Sinii kewiyaɣ taa nɛ ɛsɩ pɩnaɣ 762 kɛ Taŋtʊ tɛtʊ taa. Ɛ-hiɖɛ kɩsɛsɛyɛ kɛna keesi maɖa sɔsa taa nɔɔyʊ kɛ Sinii ɛjaɖɛ taa. Nɔɔyʊ ɛɛsɩŋ camɩyɛ Li Bai tɛ evebutu yaa ɛ-kʊyɩmɩŋ ɛlɛ ndʊ pasɩma yɔ tʊtʊ lɛ se ɛlɩna hɔʊ ŋgʊ kɩ-taa yɔ kɩ-taa nɛ sɔɔja sɔsɔ nɔɔyʊ nɛ ɛwɛ Han liɖe taa. Ɛ-maɣmaɣ nɛ ɛ-caa powoba Sijuaŋ tɛtʊ taa lɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ 5.

Li Bai
A Painting of Li Bai with his poetry
Li Bai Chanting Poetry, by Que Lan

E-sukuli labʊ taa lɛ, lɩmaɣza wena payaɣ-yɛ se kɔnfiziyʊsɩ nɛ maɣzɩm kɩdɩsɩm kpɛnaʊ pazɩna palɛɣzɩ-ɩ. Ɛpaɣzɩ e-keesɩ mabʊ ɛlɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ 14 ɖeke. Ɛkɔma nɛ ɛkatɩna weyi paya-ɩ se Zhao Rui yɔ kɛ Emeyi pʊʊ yɔ lɛ pɩtɛsa-ɩ malɩnaʊ nɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se tawoyisti yɔ. Ɛɛwɛna pɩnzɩ 25 lɛ ɛɖʊ ɛ-taa se ɛpaɣzɩʊ cɔʊ ajɛyɛ taa nɛ ewolo tɛtʊ ndʊ payaɣ-tʊ se Yaŋzou yɔ tɩ-taa nɛ peeɖe ɖɔɖɔ kɛ ɛpazaa ɛwɛɛkɩ ɛ-ñɩm sakɩyɛ. Pinaɣ 726 taa kɛ ɛkpaɣ ministri nɔɔyʊ pɛlɔ kɛ Anlʊ, Hubeyi tɛtʊ taa.