Malɩfa kɛna wonuu ŋŋʊ pakʊna nabʊyʊ yɔ. Kɩpɩzʊ kɩkɩna mbʊ panaɣ yaa mbʊ paanaɣ yɔ. Malɩfa kɛna ɖɔɖɔ ñɩkɩyʊ ñɩbɩtʊ ndʊ paɖʊ-tʊ nabʊyʊ nʊmɔʊ taa se pakpa-pʊ yɔ. Malɩfa kɛna ɖɔɖɔ wenu ŋŋʊ pakpakʊ-kʊ palakɩna ɛzaɣtʊ, tɛtɛ lakasɩ, wondu wɛɛkʊ nɛ kʊʊ yɔ. Malɩfana wɛ ndɩ ndɩ: hozɩŋ wɛɛ, kpacana, nimasi tam yaa ɛzɩ ladriki nimasi ñɩbʊ ɖɔɖɔ.

Classic Walther PPK
M1 Garand rifle USA noBg
Mendoza Bulldog 380

Lona sɔosɔna nanza taa kɛ pakɩlɩɣʊna malɩfana labɩnaʊ tʊmɩyɛ, nɛ ana yɔ:

  • Lakɩŋ: ɛyʊ lakɩ lakʊ se ɛkʊ awayɩ nandʊ nɛ ɛtɔɔ yaa anazɩ-tʊ nɛ tɩtaawɛɛkɩ ɛtɔɔnaɣ yaa tɩtaakʊ ɛyaa. Nabʊyʊ taa ɖɔɖɔ lɛ nabayɩ lakɩ lakʊ se panɩɩ leleŋ.
  • Ɖiuɖiu caɣʊ: ɛyʊ ɖɔkʊ malɩfa se ɛɖaŋna ɛ-tɩ yɔɔ nɛ tɛtɛ ceɣsi ɛtaa ñamsɩ-ɩ.
  • Ñamñam lakasɩ: ɛyaa nabayɩ wɛ kpem lɛ pɔsɔɔlɩ malɩfana ɖɔkʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ pɔtɔsɔɔplɩ lanhɛzɩyɛ kɛ lala hɛkʊ taa yaa ajɛya naayɛ taa. Pʊyɔɔ lɛ paa; sɩmtaa pɔɖɔkʊ hɔzɩŋ.
  • Tɔnʊ taa hayɩsɩɣ yaa aleɣya: tɔnʊ taa hayɩsɩɣ ɖeɖe lɛ ɛyaa ɖokɩɣ hɔzɩŋ nɛ pahasɩɣna pa-tɩ mbʊ pʊyɔɔ yɔ alɩwatʊ ntʊ tɩyɔɔ peseɣ kolokaɣ nɛ malɩfana yɔ pɩsaŋ nɛ pɛwɛ ɖɔŋ camɩyɛ potomnasi taa. Nabayɩ sɔɔlɩ malɩfana tɔʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ pañɩnɩɣ se pe-nesi ɛtʊʊzɩ camɩyɛ nɛ pa-ñʊnta ɖɔ camɩyɛ.

Ajɛya naayɛ taa lɛ hɔzɩŋ kɛŋna pɛtɛ aseɣɖe tɔm natʊyʊ heyu. Pɔtɔ hɔzʊʊ pacaɣ se ɛyaa samaɣ ɛnɩɩ se nabʊyʊ laba. Naayɛ taa lɛ pɩkɛna sɔnzɩ pʊyʊ.