Naŋgbaŋʊʊ kɛna ɛyʊ yaa tɛtɛ kpɩnɛ yʊʊ yɔ hɔɔlʊ ŋgʊ kɛwɛ nimaɣ nɛ lɩkpaɣzasɩ pɛhɛkʊ taa yɔ. Yee ɛsɩyɛ wɩlɩɣna ɛyʊ se pʊnɛ pɩsɛwa yaa pipiya, pɩpaɣlaa yaa pɩwɛ ñɩɩ, pɩwɛ poliŋ yaa pɩñɔtinaa, pɩkpeetaa yaa pɩwɛ caŋgaliii kɔyɔ, naŋ,gbaŋgʊʊ yekina nɛ ɛyʊ nɩɩ se tɔm tʊnɛ kɛ pɔyɔɔdaa, pʊtɔbʊ kɔyɔ, pʊnɛ pitiluu yaa piitiluu, pʊnɛ piwuu yeŋŋ yaa pitiluu kpooluu.

Ear
Studearring

Cɔnaʊ taa yem lɛ, naŋgbaŋʊʊ wɛna tɔnʊʊ nakʊyʊ fɛŋgɛlɩm nɛŋgʊ hʊʊzʊna naŋgbaŋʊʊ maɣmaɣ yɔɔ. Ɛzɩ ɛsɛ ɖɔɖɔ yɔ, ɛyʊ wɛna naŋgbaaŋ naalɛ. Naŋgbaŋʊʊ wɛna hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naalɛ: naŋgbaɖɛɣtʊ yaa naŋgbatɔndʊ nɛ naŋgbaŋʊʊ taa maɣmaɣ. Naŋgbatɔndʊ wɛna hɔɔlɩŋ naalɛ ɖɔɖɔ: kacalaɣ ñɩŋgʊ lɛ tɔndʊ ndʊ panaɣ-tʊ nɛ tɩwɛ cɔndʊlʊm cʊndʊlʊm yɔ. Nɛ hɔɔlʊʊ naalɛ ŋgʊ lɛ ŋgʊ kakpakɩɣ tɔm nɛ kɩtaŋna ɛyʊ nɛ ɛnɩɣʊ yɔ.

Kabɩyɛ taa sɩŋŋŋ lɛ, pɔtɔma se pɔhɔma nɔɔyʊ naŋgbaŋʊʊ kɔyɔ, pʊtɔbʊʊ se, pokota ɛñʊʊ taa yaa panaza-ɩ yaa ɛzɩɖɔɖɔ paɖʊ-ɩ kʊñɔŋ nakʊyʊ pɩlɩna mbʊ ɛlaba nɛ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ pʊ-yɔɔ. Ɛzɩ paa ɛyʊ piliŋa nga yɔ, naŋgbaŋʊʊ tɔɔsɔɔlɩ asulima nɛ kʊtɔmɩŋ nɩyɛ sakɩyɛ wɛɛ nɛ ɛpɩzɩɣʊ nɛ ɩkɔna ɛyʊ kɛ ndamtʊ.

Ear-anatomy-notext-small

Pɩwɛ mbʊ ɖɔɖɔ lɛ, pɩtɛkɛ ɛyaa mba pɛwɛna nɩŋgbaaŋ yɔ patɩŋa panɩɣna. Nabɛyɩ wɛɛ lɛ palʊla-wɛ ndamaa nɛ lalaa lɛ, kʊtɔmɩŋ yebina nɛ patamɩ. Pɩtɛ. Ɛyʊ ɛtamaa, ɛtasɩɣ pɩzɩɣʊ nɛ ɛyɔɔdɩ kpayɩ kpayɩ.