Ovide kɛ Itaalii tʋ. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛwɛna tandaʋ siŋŋ yɔ. Ɛ-hɩɖɛ nɖɩ-ɩ payaɣna Latɛŋ nsʋlʋmɩyɛ yaa yɔɔdaɣ taa size "Publius Ovidius Naso". Palʋla ɖajaa Ovide ɛnɛ kɛ pɩnaɣ 43 n̄ɩŋga taa nɛ pɩcɔ palʋlʋʋ kɩpaɣlʋ yesu krɩstʋ.

Metamorphoses, 1643

Egeetiye yaa kooka ŋga ka-taa palʋla ɖajaa Ovide ɛnɛ yɔ, ŋga payaɣ size Sulmone kɛ Itaali ɛ-ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Egeetiye sulmone kɛ payaɣna Itaali kʋnʋŋ taa size Sulmona. Ɛkɛ pɩɣa ŋga kamaɣzɩm ɖɔwa kpeɖem nɛ kaatɛŋ maɣzɩm wiɖi kaʋ yɔ. Ɛkɛ abalʋ pasamam nɔɔyʋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ taa peeɖe.

Egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Sulmone mbɩ yɔ, ɖɩwɛ Itaali ɛjaɖɛ tɛtʋ hɛkʋ taa ɖeyi ɖeyi. Ɖajaa sɔsɔ Ovide ɛnɛ, ɛkɛ pɩya ŋga kaawɛ lɔŋ yaa lɛɣtʋ kpekpekaɣ siŋŋ yɔ kɛ ka-pɩcatʋ taa. Pasaŋga kɛ siŋŋ kɛ ka-tabalaa ɛsɩnda. Ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ, ɛsɩba pɩtala pɩnaɣ 17 n̄ɩŋga yaa 18 n̄ɩŋga taa kɛ kɩpaɣlʋ yesu krɩstʋ lʋlʋkʋ wayɩ.

Pɔɖɔɔna-ɩ ɛ-jaɖɛ tɛtʋ taa lɛ, ɛdɛɛ nɛ ewolo ɛcaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Tomis yɔ ɖɩ-taa. Tomis ɛjaɖɛ nɖɩ, nɖɩ-ɩ payaɣ sɔnɔ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa size "Constanţa en Roumanie". Ɖajaa sɔsɔ Ovide kɛ, laatɛŋ koowa maɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. E-wezuu caɣʋ kpeekpee lɛ, ɛwɛɛ nɛ ɛcɔŋna ɛsɩma Ɖoma Ampiiri tikiɖe paɣza n̄ɔʋ yɔ.

Ɖajaa koowa maɖʋ sɔsɔ Ovide ɛnɛ, ɛ-tʋma sɔsɔna naayɛ hɩlaa yɔ : l'Art d'aimer, nɛ pɩtasɩna Métamorphoses. Ɛ-tʋma ana ɖɔɖɔ kpem kɛ pakɩla sɩm yaa tɩlɩʋ. Ɛ-hɩɖɛ naalɛ n̄ɩnɖɛ kɩsɛsɛyɛ yaa ɛ-hɩɖɛ nɖɩ pasʋʋyɩ yɔ, nɖɩ-ɩ lɛ Naso. Palʋla-ɩ ca pɩla pɩnaɣ nɛ pakʋ Jules César, ɛ-ɛjaɖɛ tɛtʋ taa n̄ʋʋdʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.