Oxford sukuli kɩtɛzʊʊ

Oxford sukuli kɩtɛzʊʊ kɛ Britaaniiki tɛtʊ taa sukuli ŋgʊ kɩkɩlɩ pɩnʊʊ yɔɔ. Patʊlɩ pazɩ pazɩ pɩlɩna Henri naalɛ tʊ nɛ episikopu Thomas Becket Kewiyaɣ yoŋ alɩwaatʊ, pɩkɛ kewiyaɣ you ŋgʊ kɩpaɣza pɩnaɣ 1164 nɛ kɩtɛ pɩnaɣ 1170, kɩhɛwa mbʊ pʊyɔɔ yɔ pakʊ Becket. Keekee patʊlʊʊ-kʊ yɔ pɩlɩna wiyaʊ Henri lɩmaɣza yɔɔ kɛnɛ se ɛkɔma nɛ ɛcɔŋna lɛ ɖamɩŋ nɩɩyɛ caɣ yem ŋgʊ pɩcaɣ liidiye piŋ, kɛlɛ ɛɖaŋɩ se Ɛnglɩsɩ sukuli piyaa sɔsɔsɩ nzɩ sɩwɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ sɩtaa tasɩ sukuli labʊ peeɖe.

Oxford University tower
UK-2014-Oxford-All Souls College 03

Sɔnɔ yɔ sukuli sɔsɔʊ ŋgʊ panaɣ kɩ-taa peeɖe sukuli piyaa sɩtalɩ 33000, pɛtɛyɩ-wɛ kɔlɛɛzɩ waa 39 taa nɛ Permanent Private Halls waa 5 taa. Pasɩ pa-taa sakɩyɛ keɖeɣa kuduyiŋ tɛɛ Oxford tɛtʊ kɩkpadɩyɩtʊ hɛkʊ taa (ɖɩnaɣ Christ Church, Merton College, Magdalen College, University College, New College).

Oxford sukuli pɩsa sukuli sɔsɔʊ ɖooo pitihiɣ. Kpaɣna kpaɣɖʊ 13 hɛkʊ taa mbʊ yɔ, Ɛsɔ sɛtʊ piliŋ ndɩ ndɩ taa ɛyaa sakɩyɛ kɔzɩ kɔzɩ Dominique mba, Fancis ñmba, Carmelite waa nɛ Augusti waa, kɔɔ Oxford tɛtʊ taa, pala tʊma sakɩyɛ nɛ pa-hɩɖɛ sɛɛ nɛ pama kuduyiŋ sakɩyɛ sukuli piyaa sɔsɔsɩ nzɩ. Kpaɣɖʊ kʊyʊmʊ ŋgʊ kɩ-taa mɛwɛ mandɩyɔɔ camɩyɛ laɖaa nabɛyɛ tʊlɩ aŋgba naayɛ nɛ paya-yɛ se kɔlɛɛzɩ waa. Ɛyaa mba pa-taa kɔyɔ kajalaɣ ñɩmba pa nɛ yɔ William Durham ñɩnʊ, ɛnʊ tʊlɩna University College pɩnaɣ 1249, Jean Bailleul ñɩnʊ ɛnʊ hana ɛ-hɩɖɛ Balliol kɔlɛɛzɩ.

University Of Oxford The Bridge Of Sighs