Liu tɛɛ tomiye tam yaa hɔyɛ kuluu yaa pana (Fransɩɩ kʊnʊŋ taa lɛ pʊ-tɔbʊʊ paɣzɩyɛ, ɖɩlɩna latɛŋ kʊnʊŋ taa emovere pʊ-tɔbʊʊ ciŋisuu) pɩkɛ ajɔɔla tʊmɩyɛ kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ walaa nɛ ɖɩpaɣlɩ ɖɔɖɔ siŋ (ɖɩpaɣzɩ tuda nɛ ɖɩɩɖaɣlʊʊ) pɩlɩna ɛyʊ nɔɔyʊ. Ɛyʊ tɛ lɛ ɛ-lɩmaɣza ciituu taa pɔza ajɔɔla kpɛlɛkʊʊ paɣtʊ, maɣzɩm yɔɔdɩyʊ nɛ maɣzɩm maɣmaɣ.

René Descartes kaakɛna kajalaɣ tʊmɩyɛ laɖʊ pɩlɩna hɔyɛpɩsɩyɛ yɔɔ ɛɛkɛ ɛyʊ yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ tʊmɩyɛ tʊ. Ɛ-kajalaɣ tʊmɩyɛ pɩlɩna ciyam kʊñɔŋ yɔɔ lɛ, Descartes pɩza ɛlɩzɩ laŋmayɛ hɔɔlɩŋ loɖo ɛnʊ yɔ kajalaɣ lɛ, samtʊ, naalɛ lɛ sɔɔlɩm, naatozo pana nananza lɛ cʊɖʊʊ kagbanzɩ taa lɛ leleŋ nɛ loɖo lɛ niikaɣ sʊtʊ nɛ lalaa naa tɩŋa lɩna pɩ-taa lɛɛtʊ naa cɔlɔ.

Hɔpɩsɩyɛ kɛ maɣzɩm taa laɣsɩ nasɩyɛ pɩcɛlɩna wɛtʊ natʊyʊ yɔɔ. Pɩpaɣzɩna ɛyʊ taa nɛ pɩcɔ pɩlɩna awayi pʊ-tɔbʊʊ ɛyʊ lɩmaɣza taa pɩwɛʊ nɛ pɩcɔ ɛla mbʊ ɛlakɩ yɔ. Pɩlɩna nabʊyʊ yɔɔ nɛ ɛyʊ pana seɣ pɩlɩna mbʊ ɛnaɣ ɛsɩndaa yɔ.

Ɖɔɖɔ ɛzɩ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tɛ tɔmɩŋ sakɩyɛ tɔbɩŋ lɩzɩɣ caʊʊ kaɖɛ piŋ nɛ pɩkɔŋna ntɔnjɔɔlɩyɛ piŋ ñɩnɩyɛ hɛkɩŋ taa yɔ mbʊ ɖɔɖɔ laŋpɩsɩyɛ tɔbʊʊ lɩzɩ labɩ kaɖɛ siŋ.