Peruu kɛna Amerika nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ ajɛya wena acɔèɖɩ nɛ ata y; oana yɔ: Ekuwatɛɛrɩ, Kolombii, Pireziili, Polivi, SiliiPasifiki Lɩŋamʋʋ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ dɩ-walanzɩ taa wɛ 1 285 220 km2. Pɩnaɣ 2008 taa pakɩlɩ peeɖe ɛyaa lɛ pɛkpɛnda miliyɔɔwaa 29,1.

Peruu
Pérou
LocationPeru.svg
Peruu tɛlɛŋa
Flag of Peru (state).svg
Peruu Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
Escudo nacional del Perú.svg
Peruu Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Ɖajaa Martín Vizcarra
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 41,543 km²
Samaɣ ñʋʋ: 17,000,059 (2016)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 407.8 km²
Internet nimaɣ: .

Peruu ɛjaɖɛ ta tɛtʊ sɔsɔtʊ paaɣ se Lima nɛ tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa ɖeke ɛyaa kpɛnda miliyɔɔnaa nakʊ. Lima tɛtʊ ndʊ, ndʊ tɩkɩlɩna paɣlʊʊ nɛ tɩ-taa ɖɔɖɔ kɛ tɔsʊʊ nɛ ɛsɩntaa wobu kɩla wɛʊ.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina ɖɔŋ paɣtʊ ndʊ paaɖʊ-tʊ ɖooo pɩnaɣ 1993. Peruu kɛ ɛjaɖɛ nɖi ɖɩwɛna hɔɔlɩŋ 24 ɛlɛ komina cɩyɩ kɩ-tɩ nɛ tʊma sɔsɔna wɛɛ paa egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa. Kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ yɔ ŋgʊ lɛ Ɛsɩpaañɔlɩ nɛ pʊwayɩ lɛ Kesuwa nɛ Ayimara.