Piyaanoo kɛna cɩmʊʊ wonuu ŋgʊ pamakɩ-kʊ nɛ petɛɣ liŋ ndɩ ndɩ yɔ nɛ kɩwɛ cɩmɩŋ weyi pamakɩ-ɩ nɛ nimasɩ yɔ ɛ-taa.

Steinway & Sons concert grand piano, model D-274, manufactured at Steinway's factory in Hamburg, Caama ɛjaɖɛ

Weyi eluba-kʊyɔ, ɛɖʊ lɩmaɣzɩyɛ se ɛñɔɔzʋʋ cɩmɩŋ weyi pamakɩ-ɩ nɛ nimasɩ yem yɔ, pʊyɔɔ kɛ ɛlɩzɑ cɩmʊʊ ŋgʊ kɩwɛ ɛzɩ ñɩɣyʊʊ kɩmabʊʊ yɔ nɛ kɩpɩzɩɣ kɩlɛɣzɩ liŋ skɩyɛ wendu tɛu ytaa. Ñɩɣyʊʊ ŋgʊ pallɩza-kʊ ɖooo pɩnzɩ mɩnɩŋ hiu nɛ litoozo taa. Payaʊ se piyaanoo yɔ, kʊnʊŋ nakʊyʊ taa kɛlɛ nɛ pʊtɔbʊʊ se ɖɛfɛɛɛ ɛlɛ papɩzɩ ɖɔɖɔ pamabɩ-kʊ ɖɔɖɔ lɔŋ lɔŋ ɛzɩ ɛyʊ sɔɔlʋʋ ɖɔɖɔ yɔ.

Steinway & Sons upright piano, model K-132, manufactured at Steinway's factory in Hamburg, Caama ɛjaɖɛ

Wondu ndʊ ndʊ ɖiteɣ yaa ɖɩnɩɣ yɔ, tɩtɩŋa tɩlɩna piyaanoo taa. Ɛlɛ ɖooo kɩbɩnjaazɩ wondu lɛ, pɔñɔɔzɩ-tʊ ɖɔɖɔ piyaanoo yɔɔ.

Wondu teu taa siŋŋŋ lɛ won-kalɩyʊ kaakalɩɣ lɛ yaa ɖɔɖɔ ɛzɩ paatisiɣ lɛ, pesidiɣ piyaanoo pɩ-taa nɛ pʊcʊkʊʊ camɩyɛ kʊʊnɩɩɩ. Pɩtɛkɛ nɔɔ-taa ɖeke papɩzɩɣ nɛ pesidina piyaanoo ɛlɛ paa ɛzɩ hamʊʊ tɛɛ cɩmʊʊ yaa paa wondu cɩmʊʊ ŋgʊ pesidiɣna nɛ pɩtasɩɣ wɛʊ leleŋ kamaɣ fɛyɩ.

Ɖajaa Keith Jarrett kɛ piyaanoo tʋ

Wondu teyaa sɔsaa tɩŋna piyaanoo yɔɔ pʊcɔ pɛkɛ mbʊ pɛkɛna yɔ, pʊyɔɔ kɛ pɔtɔŋ se piyaanoo kɛŋna wondu tewu yaa tɩ-wilɩɣ tɛ kacalaɣ lɔnzɩnɖʊ (pédagogue). Mbʊ pʊyɔɔ yɔ, kɩwɛ kɛlɛʊ kpɛlɛkɩɣ taa, kɩlɛɣzɩɣ lɩŋ sakɩyɛ, kɩhaɣ hʊnʊm welesɩɣ taa nɛ pawʊ taa, kɩtakɩlɩ liidiya nɛ kɩlakɩ mbʊ kɩ-maɖʊ sɔɔlaa yɔ.

Piyaanoo étendue