Roald Amundsen

Roald Engelbregt Gravning Amundsen kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Nɔɔrɩvɛɛgɩ yɔ, ɖɩ-taa pɩɣa yaa ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛwɛna tandaʋ siŋŋ kɛ ɛ-tamaɣ tɛɛ yɔ. Palʋla-ɩ hasɩyaɖɛ fenaɣ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ loɖo (16) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1872 n̄ɩŋga taa. Egeetiye yaa lone nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ payaɣ size Borge.

Amundsen in fur skins
Roald Amundsen Signature.svg

Ɛsɩba mɩsɩkʋm fenaɣ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ lutozo (18) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1928 n̄ɩŋga taa. Paa pɩɩla ɛzɩma nɖɔ, Ours waa lɩm fɛɛʋ hɔɔlʋʋ tɛ tɛtʋ taa ɛsɩba. Nɔɔrɩvɛɛgɩ ɛjaɖɛ taa abalʋ sɔsɔ ɛnɛ, ɛkɛ mɛlɛ waa yɔɔ tʋmɩyɛ laɖʋ. Ɛsaɣ mɛlɛ waa. Ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ, ajɛɛ taa nʋmɔŋ wobu kpɛlɛkʋʋ tɩlɩyʋ siŋŋ tʋ. Ɛwɛ Nɔɔrɩvɛɛgɩ ɛjaɖɛ nɛ ɖi-hayi yaa tɛtʋ putuuɖe hɔɔlʋʋ taa kiŋ.

Terra Nova expedition at the South Pole - LOC 3a12745u

Pɩnaɣ 1898 n̄ɩŋga taa mbɩ yɔɔ lɛ, ɖajaa sɔsɔ Roald Amundsen ɛnɛ, ewoba nʋmɔ woɖaa santaɖaʋ kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Pɛlɩjɩ (Belege) yɔ ɖɩ-tɛtʋ nɛ ɖi-hayo yaa ɖi-hayuu hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Ɖajaa sɔsɔ Adrien de Gerlache de Gomery ɛnɛ, ɛɖʋna santaɖaʋ sɔsɔʋ nʋmɔʋ ɖɔm pʋnɛ, pɩɩkɛ tɛʋ nɩʋ alɩwaatʋ taa yaa nikaɣ alɩwaatʋ taa kɛ palakaɣ lɩm yɔ keveŋa ŋga kɛ Antarctique tɛtʋ wandamm taa.

Ɛɖʋ tabalɩyɛ nɛ fɛɖʋ tʋmɩyɛ laɖʋ ɖajaa sɔsɔ tɩlɩyʋ Frederick Cook. Ɛ-lɛ wɩlɩnɛyɩ yaa ɛlɛ yebina nɛ ɛtɩlɩ lona yaa ageeta wena a-taa papaɩzɩɣ pehiu hasɩ Huskies n̄ɩnzɩ yɔ. lona anaa lɛ, nʋmɔŋ ɖɛʋ nɛ putuuɖe nɛ ɖi-hayo yaa ɖi-hayi kiŋ hɔɔlʋʋ taa.

I Framheims stue, 1911 1912 (7654806788)

Pɩnaɣ 1905 taa mbɩ yɔ lɛ, ɛnʋ kaakɛna kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ tʋ weyi, ɛ-jalal lɛdɩnaʋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩlɛdʋ hayu hɔɔlʋʋ taa kiŋ nɛ ŋgɔ ntalɩ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ ɖɔɖɔ yɔ. Kɩkpɩtɩna kɩ-tɩnɛ kpam nɛ Atɩlantɩkɩ teŋgu pʋkɔɔ pɩtalɩ Pasifiki teŋgu kɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ tʋ size Grand Nord Canadien yɔ tɩ-taa.

Pɩkɔma pɩɖɛɛna ɛsɩndaa mbɩ yɔ, ɛnʋ kaakɛna nʋmɔŋ wobu sɔsɔ ndɩ ndɩ, n̄ʋʋdʋ yaa yɔɔ cɔnayʋ. Kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ nʋmɔʋ kuwobu sɔsɔ kaatala putuuɖe nɛ ɖɩ-hadɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Pɩɩkɛ saŋayɩŋ fenaɣ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ naanza (14) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1911 n̄ɩŋga taa.