Sɛmɩŋ kɛna tomnaɣ wɛɖʊʊ nakʊyʊ nɛ kɩwɛ kɛsɛmɩŋ wɛ caʊʊ nɛ kɛnaɣ poliŋ sɩŋŋŋ. Sɛmɩŋ wɛ tomnasɩ nzɩ sɩwɛ cɩŋ cɩŋwɛɖʊʊ yɔ. Yee pesida kʊlʊmŋ tomnaɣ nɛ kɩsɛmɩŋ ñɩŋga ɖoli kʊɖʊym kɔyɔ, tomnaɣ wɛɖʊ ŋgʊ pɩpɩsɩɣ yɔ kɩwɛʊ caʊʊʊ yaa ɛzɩ hʊlʊʊ tɩyɛ yɔ. Sɛmɩŋ wɛɖʊ nɛ tɩŋ hatʊ wɛɖʊ poposina ɖama sɩŋŋŋ.

Pɩsa nɛ tomnasɩ sɛmɩŋ yaa tomnasɩ wɛɛ ndɩ ndɩ pɩɖɔɔ lɛ, pesidiɣ sɛmɩŋ maɣmaɣ nɛ ɛzɩ tɩŋ hatʊ sɛmɩŋyuulee sɛmɩŋ ɖoli kʊɖʊm. Yee pesida tɔlɩm nabʊyʊ nɛ sɛmɩŋ maɣmaɣ ɖɔɖɔ kɔyɔ sɛmɩŋ ɛnʊ ɛlɛɣzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛkpaɣ tomnaɣ ŋga yɔ, kɛwɛʊ maɖʊmaɖʊ.

Sɔnzɩ hɔɔlɩŋ nɩyɛ taa lɛ, tomnasɩ tɔlɩm kpɛnda naatozo ɖeke nɛ ɩnɩɩyɔ: piyiŋ tomnaɣ nɛ ɛ-taa kɔyɔ kɩkpɛdɩm, hɔlɩmɩŋ tomnaɣ nɛ ɛlɛ taa kɔyɔ kʊlʊmɩŋ layɩlayɩ tomnaɣ nɛ naputozo taa lɛ, maɖʊmaɖʊ tomnaɣ nɛ panaɣ ɛ-taa kɛ kɩsɛɛmɩm cɩŋcɩŋ. Tomnasɩ sɛmŋ ɩnʊ ɩtɩŋga ɩkpɛnda lʊbɛ nɛ pekpeɣla-ɩ kɔyɔ ɩwɛ mbʊ payaɣ se kaayʊʊ yɔ kɩ-taa.