Samaɣ kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ piliŋa

Samaɣ kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ piliŋa kɛ samaɣ tɩlʋʋ lɛɣtʋ piliŋa nakɛyɛ. Samaɣ kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ piliŋa ñɩnɩɣna nɛ katɩlɩɣ ɛyʋ wɛtʋ samaɣ taa. Samaɣ tɩlʋʋ lɛɣtʋ piliŋa ŋ́ga kañɩnɩɣna nɛ katɩlʋʋ ɛyʋ wɛtʋ tɔbʋʋ samaɣ taa. Pʋ-tɔbʋʋ se ŋ́ga ñɩnɩɣna nɛ kana mbʋ pʋ-yɔɔ ɛyʋ lakɩ lakasɩ nasɩyɛ nɛ sɩtɔcɔlɩ yaa sɩcɔlaa yɔ.

Ɖɩkpaɣ ɛzɩ anasaayɩ sukuli labʋ nʋmɔʋ nɛ ɖɩna. Ɖooo lɛ, caja nɔɔyʋ ɛlʋlɩ piya nɛ sɩ-taa nakɛyɛ sɔɔlɩ yaa kaɖʋ se kalakɩ anasaayɩ sukuli yɔ, ka-caa yaa ka-ñɩma lalaa cɔŋna-kɛ se kapɩsɩ tɩkpayʋ pɩtɛ. Pʋ-tɔbʋʋ se pakpakɩɣ-kɛ se kaawazɩ pʋyʋ, se keleba.

Ɛbɛ yeba nɛ ɖa-caanaa wɛŋa pɩ-tɛ lɩmaɣza ana ? Samaɣ kpɛlɛkʋʋ nɛ ka-tɩlʋʋ lɛɣtʋ piliŋa ñɩnɩɣna nɛ kana mbʋ pʋyɔɔ ɖa-caanaa kɛwɛna pɩ-tɛ lɩmaɣza ana yɔ. Kañɩnɩɣ nɛ katɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖa-caanaa kɛwɛna pɩ-tɛ lɩmaɣza lɛ, ka-tʋmɩyɛ kɛlɛ se kalʋ nɛ kañɩnɩ lɛɣtʋ yaa lɔŋ weyi ɛ-yɔɔ patɩŋna nɛ samaɣ nɩɩ pɩ-taa ɖeu se anasaayɩ sukuli labʋ wɛ wazaɣ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.

Anasaayɩ sukuli labʋ kʋɖʋmʋʋ ŋ́gʋ kʋ-nʋmɔʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ tetisiɣ se pɛ-pɛlaa ɛla sukuli. Pɔtɔŋ se halɩpɩɣa tʋmɩyɛ kɛlɛ mɩzaɣ nɔɔ tʋmɩyɛ. Samaɣ kpɛlɛkʋʋ nɛ ka-tɩlʋʋ lɛɣtʋ piliŋa ñɩnɩɣna nɛ katɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa sakɩyɛ tɔsɔɔlɩ se sɩ-halɩpiya ɛla anasaayɩ sukuli yɔ. Samaɣ kpɛlɛkʋʋ nɛ katɩlʋʋ lɛɣtʋ pilŋa ŋ́ga kɔcɔŋnana nɛ katɩlɩ nʋmɔŋ weyi pakpaɣna nɛ ɛyaa tɩŋa nɩɩ pɩ-taa se halɩpiya sukuli labʋ wɛ wazaɣ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.