Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added categories
(Création d'une page sur Taïwan)
 
(Added categories)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
Pɩnaɣ 2012 taa pakalɩ wayɩ nɛ wayɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 23 305 021 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yee pakalɩɣ ɛyaa km2 taa kɔyɔ, panaɣ-wɛ ɛzɩ 644 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa abalaa pɩzɩʊ pakpadayɩ patalɩ ɛzɩ pɩnzɩ 76 yɔ nɛ halaa ñapɩzɩʊ pɛɖɛɛ; pɩnzɩ ɛzɩ 83 yɔ. Pɩwɛɛ mbʊ lɛ, ɛyaa ɛɛlaazʊʊ kpadɩyʊʊ ɛlɛ paasɩkɩ lɔŋ, pʊtɔbʊʊ se pe-efebiɖe yaa pɛ-pɛlɛtʊ tɔɖɔɔ sakɩyɛ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ keteŋga kpeekpe taa ajɛya wena a-taa halaa ɛɛlʊlʊ pɩya sakɩyɛ yɔ, nɛ peeɖe lɛ halʊ ɛɛlʊlʊʊ pɩɖɛɛ pɩɣa kʊɖʊmaɣ yɔɔ.
Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba wena awɛ Tayɩwanɩ ɛjaɖɛ taa yɔ anaa yɔ: Krɩstʊ ŋgbɛyɛ, Puudism ñɩnɖɛ nɛ malɩŋ ŋbgɛyɛ.
 
Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊʊ lɛ siinʊwaa.
 
[[Category:Aazii]]
[[Category:Ajɛya]]
[[Category:Tayilandɩ]]
131

modifications