Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added infobox
(Added categories)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
(Added infobox)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
{{Ɛjaɖɛ
| Hɩɖɛ = Tayɩwaanɩ
| Hɩɖɛ2 = .
| Kɩɖaʋ kɩdɛɛka = [[File:Flag of the Republic of China.svg|75px]]<br>Tayɩwaanɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = [[File:National Emblem of the Republic of China.svg|75px]]<br>Tayɩwaanɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
| image_map = [[File:Locator map of the ROC Taiwan.svg|190px]]<br>Tayɩwaanɩ tɛlɛŋa
| official_languages =
| capital =
| government =
| president =
| area_km2 = 36,197
| population_estimate = 23,550,077
| population_estimate_year = 2017
| population_density_km2 = 650
| cctld =
}}
 
Tayɩwaanɩ kɛna Azii ilemiye nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. Ɖooo lɛ Siini ɛjaɖɛ kpacayaɣna-tʊ kpaɣ pɩnaɣ 1683 nɛ 1895 taa nɛ pʊcɔ nɛ Zaapɔŋ paazɩ-ɖɩ yɔɔ cɔnaʊ.
Pɩnaɣ 2012 taa pakalɩ wayɩ nɛ wayɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 23 305550 021077 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yee pakalɩɣ ɛyaa km2 taa kɔyɔ, panaɣ-wɛ ɛzɩ 644 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa abalaa pɩzɩʊ pakpadayɩ patalɩ ɛzɩ pɩnzɩ 76 yɔ nɛ halaa ñapɩzɩʊ pɛɖɛɛ; pɩnzɩ ɛzɩ 83 yɔ. Pɩwɛɛ mbʊ lɛ, ɛyaa ɛɛlaazʊʊ kpadɩyʊʊ ɛlɛ paasɩkɩ lɔŋ, pʊtɔbʊʊ se pe-efebiɖe yaa pɛ-pɛlɛtʊ tɔɖɔɔ sakɩyɛ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ keteŋga kpeekpe taa ajɛya wena a-taa halaa ɛɛlʊlʊ pɩya sakɩyɛ yɔ, nɛ peeɖe lɛ halʊ ɛɛlʊlʊʊ pɩɖɛɛ pɩɣa kʊɖʊmaɣ yɔɔ.
Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba wena awɛ Tayɩwanɩ ɛjaɖɛ taa yɔ anaa yɔ: Krɩstʊ ŋgbɛyɛ, Puudism ñɩnɖɛ nɛ malɩŋ ŋbgɛyɛ.
 
[[Category:Aazii]]
[[Category:Ajɛya]]
[[Category:TayilandɩTayɩwaanɩ]]
131

modifications