Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

lien
ñc (4 révisions importées : Importing from Incubator)
(lien)
Tɔm hʊʊ ɖɔŋ yaa waɖɛ kpaŋ taa lɩʊna ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ walɩtʊ tɛ pɩzɩtʊ cɔlɔ. Pɩtɛ alɩwaatʊ taa, pɔyɔɔdʊʊ waɖɛ tɔm keeke. Québécois waɖɛ tɛ lɛ, pɔyɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ tɔm hʊʊ pɩzɩtʊʊ tɛ tɔm nɛ cɛlɩtʊ ɖoŋ tʊmɩyɛ ndɩ ɖɩlakɩ takayasɩ nzɩ kpaŋ sɩma yɔ.
 
Tɔm piye hʊtʊ waɖɛ keem ɛzɩma kpaŋ wɛ ɖoŋ tɔm ɖɩhʊyɛ yɔ ɖɔɖɔ ɛzɩ kɩ-taa ɛyaa wɛʊ ɖɔŋ pɩlɩnɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ tɛ wɛtʊ nɛ waɖɛ pɩzɩtʊ ndɩ ndɩ yɔ. Ɖɩtɩŋgʊ [[Fransɩɩ]] ɛjaɖɛ tɛ wɛtʊ yɔ, ajɛyɛ sakɩyɛ taa tɔm yɔkʊʊ tɛ kpaŋ wɛna lɩmaɣza kpam tɛ kpɛndʊ tɛ hʊtʊ yeke ɖoŋ mbʊ lɛ, kɩfɛyɩna tɔm hʊʊ tɛ waɖɛ. Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa lɛ, kedizaɣ kpaŋ taa lɛ, kɩwɛna tɔm hʊʊ pilim tɛ wɛtʊ.
 
Kɩwɛna ɖoŋ kpeekpe mbʊ kɩmaɣzʊʊ yɔ pɩ-taa pɩlɩnɛ paɣtʊ cɔlɔ. Ɛsɔ sɛtʊ aŋgbaa kʊtʊʊza wɛna a-maɣmaɣ a-tɛ tɔm hʊʊ kpamɩŋ. Kpamɩŋ ɛ-nʊyɔɔ rabbiniki kpaŋ nɛ charia kpaŋ nɛ kɩɖɩzɩtʊ ŋgbɛɛ samaɣ kpaŋ.
3 916

modifications