Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

liens
(Correction orthography catégorie)
(liens)
 
[[File:Helmeted guinea fowl.jpg|thumb|Helmeted guinea fowl|Su]]
 
Su wɛna keŋ nɛ nangbanzɩ naalɛ. Su wɛ sʊmasɩ tiiye taa nɛ ɛkʊyʊ ɛsɔtaa. Africa[[Afrɩka tɛtʋ wandamm (Continent africain)|Afrika]] taa ɛlɩnaa. Suŋ hʊndʊ wɛ ntɩ ntɩ. Nɩɩyɛ kɛ [[Kɩkpɛɛdɩm|kɩkpɛdɩŋ]], lɛɛŋ kɛ kʊlʊmɩŋ yaa[[Tɔlɩm hʊlʊʊkʊhʊlʊmɩŋ|kʊhʊlʊmɩŋ]]. Nɩɩyɛ ɖɔɖɔ wɛ takɩŋ takɩŋ yaa mɛɖʊ mɛɖʊ. Su ñʊʊtaa hʊndʊ wɛ kpɛmlɛɛɛ. Su tɔkɩ tɩŋ pe, ñɩtʊ nɛ tɩ-pe, ataanikasɩ, ŋgbam, kayɩmasɩ nɛ ajaɣkoŋgonaa. Ɖɩɣa sʊŋ wɛɛ nɛ awayɩ ñɩŋ ɖɔɖɔ wɛ. Papɩzɩɣ pakpaɣ ɛ-hʊndʊ nɛ pasandɩna pʊyʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ tɩkɛ acana pʊyʊ. Su ɖʊʊ hala kʊɖʊʊ nɛ ɛpabɩ a-yɔɔ nɛ sʊʊsɩ kɔɔvnɛ sɩlɩɩ fenaɣ kʊɖʊmaɣ wayɩ. Su nandʊ wɛ ɖeu kamaɣ fɛyɩ.
 
[[File:Guinea fowl J6.jpg|thumb|Su]]
 
Kacalaɣ su weyi pɛlɛɣ-ɩ ɖɔʊ yɔ, ɛɛmala ɖɩɣa camɩyɛ, ɛlɛ ɛɛsɔʊ tɩŋ kpaʊ yɔɔ. Su sɔɔla tɩŋ yɔɔ sʊʊ nɛ ɛtɔsɔɔlɩ ɖɔɖɔ se pakpaɣ-ɩ yem yem. AfricaAfrika taa kɛ Grecia[[Krɛsɩ|Kresi]] ñɩma ne Roma[[Room]] mba pakpaɣna-ɩ nɛ powona-ɩ padɛ. Powona-ɩ nɛ papazɩ-ɩ pa-sɩɩna laʊ. Papaza-ɩ ɖɔʊ mbʊ lɛ paya-ɩ se “Ɛɛndɩ“[[Ɛndɩ]] Kelimiye”. Alɩwaatʊ ndʊ papaaza-ɩ laʊ lɛ, pɛlɛɛzɩ nɛ papɩsɩna se “Pharaon Kelimiye”. Pʊwayɩ keŋŋŋ lɛ Portugal[[Pɔritigaalɩ|Poritɩgaalɩ]] kpɩyʊ sayʊ sɔsɔ nɔɔyʊ kpaɣ-ɩ AfricaAfrika taa nɛ ewonayɩ ɛ-tɛ nɛ ɛtʊ-ɩ hɩɖɛ se “su”. Pinzɩ mɩnɩŋ xvXV taa kɛ papazɩ ɖɔʊ suŋ FranceFransɩɩ tɛtʊɛjaɖɛ taa sɩŋŋŋ.Pɩnaɣ2010 Pɩnaɣ 2010 taa kɛ pana se kedeŋa kpeekpe taa lɛ, FranceFransɩɩ kɩlɩʊ na suŋ ɖɔʊ. France taa ageeta wona a-taa pakɩlɩɣ-ɩ ɖɔʊ yɔ, a-naa lɛ Loire nɛ Grand Sud-Ouest, nɛ Rhone-Alpes nɛ Centre.
 
[[File:Guinea fowl keet 1.jpg|thumb|Su pɩɣa]]
3 916

modifications