Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

liens
ñcAucun résumé des modifications
(liens)
 
Lotu wɛ nabʊlɛ taa: loyuu sɔsɔʊ wɛɛ nɛ loyuu cikpeluu wɛɛ, kʊkʊ ɖaɣlaa kɩkɩlɩ loyuu sɔsɔʊ nɛ kɩwɛ ɖɔɖɔ ɖɩm ɖɩm. Loyuu cikpeluu kʊnɛ kɩkɛna kaɣyʊʊ ŋgʊ kɩkakɩ kʊtɔmɩŋ ndɩ ndɩ se ɩtaasʊʊ calɩm taa yɔ ɛlɛ tɔɔnasɩ taa anaɣam ñɛɖɛʊ yem walaaa. Loyuu ɖɩm ɖɩm kʊnɛ kɩ-taa peeɖe kɛ kʊtɔmɩŋ weyi ɛtasɩ yaa ɛtapɩzɩ nɛ ɛsʊʊ calɩm taa yɔ, ɛcakɩ. Mbʊ yebina nɛ lotu ndʊ tɩfɛyɩna pɩtɛ ɖoŋ yɔ, pɩtɛ tomnaɣ ŋga kɛfɛyɩna alaafɩya siŋŋ. Mbʊ tɩna nɛ yee ɛyʊ ɛcaɣ se ɛtɔɔ nandʊ natʊyʊ taa lotu yɔ, pɩkɛna-ɩ kɩcɛyʊ se ɛtɩzɩ-tʊ nɛ tɩpɩɩ camɩyɛ siŋŋ.
 
Ɛyʊ taa lotu ɖalaakɩŋ taa wɛ ɛzɩ mɛtanaa lubɛ nɛ litoozo yɔ pɛ-hɛkʊ taa (7 yaa 8). Nɛ yee payasɩ-tʊ landammm kɔyɔn tɩ-walanzɩ taa wɛ ɛzɩ mɛtanaa 300 nɛ 400 yɔ pɛ-hɛkʊ taa. Pʊtɔbʊʊ se yee pakpaɣ pombo ŋgʊ payaɣ-kʊ nɛ anasayɩ kʊnʊŋ taa se tenisi yɔ kɔyɔ, pɩmaɣna ɛzɩ pɩ-tɛ katasɩ nasɩlɛ yɔ. Ɛyʊ mbilim lɛ, lotu kɩlɩna walanzɩ, pɩtɩŋna [[Hʋzʋʋ|hʊzʊŋ (poumon)]] (80) nɛ tɔnʊʊ (1,73).
 
Alɩwaatʊ ndʊ tɔɔnasɩ tiki hiluu taa lɛ, kɩkpatʊʊ-sɩ yɔbɩ yɔbɩ nɛ pʊcɔ nɛ kiyekina loyuu ɖɩm ɖɩm. Loyuu kʊnɛ kɩhɔɔwʊna tɔɔnasɩ nzɩ mununu nɛ kɩcatɩ-sɩ nɛ kɩlɩzɩ sɩ-taa anaɣam nɛ siyekina calɩm se pɩtalɩ tomnaɣ kpeekpe taa. Pɩkasa caajaasɩ nzɩ nɛ sɩɩtasɩɣ tomnaɣ wazɩɣ yɔ, sɩɖɛɣ loyuu sɔsɔʊ taa nɛ sɩpɩsɩ pɩndʊ nɛ ɛyʊ nɩ-tʊ nɛ ɛ-taabiye.
3 916

modifications