Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Liens
ñc (4 révisions importées : Importing from Incubator)
(Liens)
Nabʊyʊ taa lɛ payaɣ weyi eɖiyu ɛjaɖɛ yɔ se tɛtʊ ñʊʊtʊ nɛ pɩwɩlɩ se ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa payɩ lɛ, ɛnʊ ɖɛɣna ɛyaa kpeekpe nɔɔ nɛ ɛla tʊmɩyɛ naɖɩyɛ yaa eɖi aseɣɖe naɖɩyɛ kɛ pa-hɩɖɛ taa. Mbʊ ɖɔɖɔ kɛ payaɣ ɛjaɖɛ taa ñazɩyaa nɛ ñɩm sakɩyɛ tɩnaa se ɛjaɖɛ taa ñʊŋ. Pɩwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, papɩsɩɣ payaa nɔɔyʊ se ñʊʊtʊ pɩlɩɩna ɛ-ñʊʊtaa lɔŋ yɔɔ yaa ɛ-tʊmɩyɩ labʊ taa.
 
Ɛyaa nabayɩ wɛɛ nɛ payaɣ-wɛ se ñʊŋ yɛlɩyaa nɛ pɔtɔbʊʊ se ɛyaa mba pañɩnɩɣ ñʊntaa lɔŋzɩnɖɛ tɩnaa yɔ. Natʊyʊ wɛɛ ɖɔɖɔ nɛ pɔyɔɔdɩɣ-tʊ se ñʊʊ yɔkʊʊ, nɛ pɔtɔbʊʊ kɛlɛ se weyi ɛlakɩ tʊmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ eɖeke nɛ ɛɛpɩzɩɣ ɛlɛ ɛwɛɛ nɛ ehiliziɣ eyeke koŋ yɔ. [[Kabɩyɛ kʊnʊŋ|Kabɩyɛ]] taa lɛ, yee pacaɣ se pɔyɔɔdɩ se akele kɛ mɛ-ɛyʊ yaa matɩnayɩ pilim kɔyɔ, pɔtɔŋ se: matɩna-ɩ ɛñʊʊɛ-[[ñʊʊ]]ɛñɔsɩɛ-ñɔsɩ.
 
Pɩwɛ ɛzɩ ɛyʊ yʊʊ yɔ kɛ pilinzi sɔsɔsɩ kɩla wɛʊ kpem yɔ: peeɖe ñʊdaakaɣ wɛɛ, kɩ-yɔɔ nɛ ñɔsɩ, limaɣ n,ene kiɖe pɛwɛɛ ɖɔɖɔ; ñʊʊ ŋgʊ kɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ kɛ ɛsɛ, lɩkpaɣzasɩ nɛ naŋgbaaŋ pɛwɛɛ; ñʊʊ kʊɖʊmʊʊ ŋgʊ kɩ-yɔɔ kɛ nɩŋgbaaŋ nɛ mɔɔŋ pɛwɛɛ, pɩtasɩnanɔɔ, tamaɣ nɛ ndoma pɛwɛɛ.
 
[[Category:!Main category]]
3 916

modifications