Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

traduction légendes
(fotos)
(traduction légendes)
[[Fichier:Cape_Town_face_profile_91_Loop,_Cape_Town_-_October_2016.jpg|vignette|CapeHalʋ Town face profile 91 Loop, Cape Town - October 2016ñʋʋ]]
Ñʊʊ kɛna ɛyʊ tomnaɣ yɔɔ piliŋa ŋga kɛwɛna ɛ-hayʊ kiŋ kpaagbaa yɔ. Payaaʊ se ñʊʊ yɔ, nabʊyʊ taa lɛ pɩcɛlɩɣna weyi ɛkɛ kacalaɣ-tʊ yaa nɔɔ-ɖɛyʊ yɔ.
 
Nabʊyʊ taa lɛ payaɣ weyi eɖiyu ɛjaɖɛ yɔ se tɛtʊ ñʊʊtʊ nɛ pɩwɩlɩ se ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa payɩ lɛ, ɛnʊ ɖɛɣna ɛyaa kpeekpe nɔɔ nɛ ɛla tʊmɩyɛ naɖɩyɛ yaa eɖi aseɣɖe naɖɩyɛ kɛ pa-hɩɖɛ taa. Mbʊ ɖɔɖɔ kɛ payaɣ ɛjaɖɛ taa ñazɩyaa nɛ ñɩm sakɩyɛ tɩnaa se ɛjaɖɛ taa ñʊŋ. Pɩwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, papɩsɩɣ payaa nɔɔyʊ se ñʊʊtʊ pɩlɩɩna ɛ-ñʊʊtaa lɔŋ yɔɔ yaa ɛ-tʊmɩyɩ labʊ taa.
[[Fichier:Spice_Greene.jpg|vignette|SpiceAbalʋ Greeneñʋʋ]]
Ɛyaa nabayɩ wɛɛ nɛ payaɣ-wɛ se ñʊŋ yɛlɩyaa nɛ pɔtɔbʊʊ se ɛyaa mba pañɩnɩɣ ñʊntaa lɔŋzɩnɖɛ tɩnaa yɔ. Natʊyʊ wɛɛ ɖɔɖɔ nɛ pɔyɔɔdɩɣ-tʊ se ñʊʊ yɔkʊʊ, nɛ pɔtɔbʊʊ kɛlɛ se weyi ɛlakɩ tʊmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ eɖeke nɛ ɛɛpɩzɩɣ ɛlɛ ɛwɛɛ nɛ ehiliziɣ eyeke koŋ yɔ. [[Kabɩyɛ kʊnʊŋ|Kabɩyɛ]] taa lɛ, yee pacaɣ se pɔyɔɔdɩ se akele kɛ mɛ-ɛyʊ yaa matɩnayɩ pilim kɔyɔ, pɔtɔŋ se: matɩna-ɩ ɛ-[[ñʊʊ]] nɛ ɛ-ñɔsɩ.
[[Fichier:Lateral_head_anatomy_detail.jpg|vignette|Lateral head anatomy detail]]
3 916

modifications