Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Liens, liste
(Création d'une page sur waaɣ)
 
(Liens, liste)
Kabɩyɛ mba tɛyɩ alɩwaatʊ kɛ pɩnzɩ kagbaanzɩ taa nɛ payaɣ-tʊ se waaɣ. Pɩnaɣ kagbaanzɩ ñɩŋga kɛŋna pɩnaɣ ŋga kabɩyɛ abalʊ lakɩ [[Kɔndɔtʋ|kɔndɔtʊ]] sɔnzɩ yɔ. Pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ ŋga ka-taa papaɣ habɩƴɛ[[habɩyɛ]].
 
Pɩnzɩ tɩŋɛ wɛna sɩ-hɩla kɛ paa waaɣ ŋga lɛ ka-taa:
* Waaɣ naza kɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ nɛ naanza.;
 
* Waaɣ falaŋga kɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ nɛ kʊɖʊm;
* Waaɣ falaŋgacosi kɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ nɛ kʊɖʊmnaalɛ;
* Waaɣ cositozo kɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ nɛ naalɛnaatozo;
* Waaɣ tozonaza kɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ nɛ naatozo;naanza.
Waaɣ naza kɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ nɛ naanza.
 
Kabɩyɛ mba lakɩ kɔndɔtʊ nɛ pɛtɛɛ lɛ, paatasɩɣ pɩnzɩ kalʊʊ, ɛlɛ waasɩ papaɣzɩɣ kalʊʊ. Kabɩyɛ sɔnzɩ taa ɖɔɖɔ lɛ alɩwaatʊ ndʊ ɛyʊ talʊʊ waasɩ hiu lɛ, yee ɛsɩba yɔ papaɣ-ɩ mbʊ pʊ-yɔɔ yɔ ɛsʊtʊyaa.
Utilisateur anonyme