Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
ñc (2 révisions importées : Importing from Incubator)
(Wondu yʋsʋʋ: Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ)
Hɔzʋʋ kɛŋgɛ yaa hɔzʋʋ lotu payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "Canon". Malɩfa yaa hɔzʋʋ kʋnɛ, kɩkɛna malɩfa yaa hɔzʋʋ miŋ n̄ɩŋgʋ yaa kɩkaɖɩnaʋ miŋ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kʋwɛ kɛŋgɛ tɩyɛ yɔ. Ŋna kʋ ɖʋ, ŋna size kɩpalɩ siŋŋ.
 
 
Malɩfa kʋnɛ, kʋ-tʋmɩyɛ yaa kɩwazaɣ siŋŋ yaa keekee kɛlɛ size, ɛzɩma ɛnʋʋ sɩzɩ pɔlɔʋ kʋ kʋlɔʋ yɔ yɔ lɛ, kɩtalɩ ɖoo poliŋ taa. Kɩ-taa paɖʋ malɩfa yaa hɔzʋʋ pɩyɛ yuŋ n̄ɩnɖɛ kɩdɔtɔyɛ. Pɔtɔ malɩfa yaa hɔzʋʋ lotu yaa kɛŋgɛ n̄ɩŋgʋ kʋnɛ kɩ-pɩyɛ kɔyɔ, ɖɩ-pɩyɛ talɩɣ ɖenɖe yɔ, ɛyʋ eetisuu.
 
Ɖoo kiɖe tɛ lɛ, payawaɣ malɩfa yaa hɔzʋʋ lotu yaa kɛŋgɛ n̄ɩŋgʋ kʋnɛ size pulee nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ, payaɣ-kʋ size "Boulet". Pulee (boulet) tɔbʋʋ kɛlɛ kɛlɛʋ size putuuɖe yaa. Ŋna ɖɩ kɔyɔ, ɖɩwɛ putuuɖe tɩyɛ nɛ ŋɖɔka-ɖɩ nɛ ŋtɩ yebuɖi nɛ ɖɩtɔlɩ kɔyɔ, ŋna size ɖipilimuu.
 
Ɖoo kiɖe tɛ lɛ, payawaɣ malɩfa yaa hɔzʋʋ lotu yaa kɛŋgɛ n̄ɩŋgʋ kʋnɛ size pulee nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ, payaɣ-kʋ size "Boulet". Pulee (boulet) tɔbʋʋ kɛlɛ kɛlɛʋ size putuuɖe yaa. Ŋna ɖɩ kɔyɔ, ɖɩwɛ putuuɖe tɩyɛ nɛ ŋɖɔka-ɖɩ nɛ ŋtɩ yebuɖi nɛ ɖɩtɔlɩ kɔyɔ, ŋna size ɖipilimuu.
 
 
Putuuɖe nɖɩ, ɖɩwɛ ɛzɩ n̄ɩɣyʋʋ yaa n̄ɩɣtʋ n̄ɩɣɖɛ tɩyɛ yɔ. Ɖɩtɛ ɖɩwɛ ɛzɩ kaɣɖɛ hɔzʋʋ yaa malɩfa kabaɣ yɔ yaa kpɔɔyʋʋ yɔ. Ɖoo lɔŋ mbɩ yɔɔ lɛ, paya malɩfa yaa hɔzʋʋ lotu yaa kɛŋgɛ miŋ n̄ɩŋgʋ kʋnɛ size kpimm waa tɔyʋʋ.
 
 
Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ payaɣ-kʋ kɛlɛʋ yem c Ɛlɛ, pɩkɔma pɩtalɩ kpaɖʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ taa mbɩyɔ lɛ, pɛlɛzɩ kʋ hɩɖɛ nɛ payaɣ-kʋ size «canon». Tɔm piye "bombarde" n̄apɩsɩ hɩɖɛ nɖɩ paya gbimm waa yonau tʋmɩyɛ malɩfanaa sɔsɔa hɩɖɛ.
3 253

modifications