Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

liens
(Création d'une page sur Épinard Spinacia oleracea)
 
(liens)
Ɛzɩ tɩŋ lɛɛŋ sakɩyɛ ɖɔɖɔ yɔ, mbʊ kpema wɛɛ nɛ kpema tɩŋ yaa tikiŋ nɩyɛ wɛɛ lɛ a-yɔɔ kɛ abalaa wɛɛ nɛ lɛɛŋ yɔɔ kɛ halaa ñɛwɛɛ. Pee wɛ ñɩɩɩ ñɩɩɩ nɛ apʊʊ pɩtɛ lɛ pɩyaɣ nɛ heelim kpakɩɣna-yɛ nɛ piwona lɛɛna yɔɔ. Kpema ɛɛkɩlɩɣ tɛtɛ wondu yaa yaa nakaŋ hɔm nɛ heelim kɩl;;una pee anaa yɛlɩnaʊ.
Ɖooo kiɖetɛɛ lɛ, [[Iranɩ|Pɛrsɩ]] tɛtʊ taa kɛ paalɛɣa kpema tɔɔʊ yaa hayʊʊ nɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ XII taa kɛ a-tɔɔʊ nɛ a-haɖaʊ tala [[Fransɩɩ|Fransɩ]] ɛjaɖɛ taa pʊcɔ Catherine de Médicis yɛlɩna kpema tɔɔʊ nɛ a-haɖaʊ kɛ ajɛya kpeekpe taa. Papɩzɩɣ pahayɩ-ɛ pɩnaɣ taa paa fenaɣ ŋga ka-taa pɩlɩɩna tɛʊ cɔlɔ yaa nikaɣ cɔlɔ. Kpema naayɛ wɛ nɛ apɩzʊ atalɩ pɩnzɩ naalɛ nɛ lɛɛna lɛ, alakɩ camɩyɛ pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ lɛ, a-ɖoŋ tɛma. Pacaɣ kpema kɩcaʊ pʊtɔbʊʊ se ahɔʊ nɛ a-hatʊ kpa camɩyɛ fɛlɛfɛlɛ lɛ pɛsɛtɩ-tʊ nɛ pʊcɔ aɖaanɩ hɔʊ.
3 256

modifications