Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

liens
(Création d'une page sur Sri Lanka)
 
(liens)
Sriilanka kɛna [[ɛndɩ]] taa tɛtʊ natʊyʊ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛna Ɛndɩ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ hayʊ kɩŋ.
 
Pamaza Sriilanka ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ 65 610 km2 nɛ ɖenɖe lɩm wɛɛ yɔ, peeɖe takɩlɩ ɖɔʊ. Ɖooo pɩnaɣ 2016 taa pakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 22 235 000 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yee pakalɩɣ ɛyaa km2 taa kɔyɔ, panaɣ-wɛ ɛzɩ 339 yɔ. Lɛlalg[[Lɛlaɣ fenaɣ]] naanza wiye pɩnaɣ 1948 kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩmʊ ɖɩ-tɩ yɔɔ wɛʊ nɛ ɖɩpɩsa ɛjaɖɛ siŋŋŋ nɖɩ payaɣ-ɖɩ camɩyɛ se SriilankaSrilanka tɛtʊ ɛjaɖɛ lɛ, pɩɩkɛ [[agoza fenaɣ]] 22 pɩnaɣ 1972. Payaɣ Sriilanka ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ kɩfalʊ se Maithripala Sirisena nɛ ɛ-tɛ komina yɔɔ cɔnayʊ se Ranil Wickremesinghe.
 
Kʊnʊmɩŋ weyi pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ɩnʊʊ lɛ siŋgaalɛɛ, taamʊʊli nɛ aŋgilisi. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Sriijavawardenapura nɛ ndʊ tɩkɩla walanzɩ yɔ ndʊ lɛ Kolomko. Yee ɛyʊ ɛsɔɔlaa se ɛyaa nɔɔyʊ kɛ kaŋgalafu yɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa kɔyɔ, pɩkɛna-ɩ kɩjɛyʊʊ se ɛma +94 ɛ-tɛ kaŋgalafu kpata yɔɔ pʊcɔ ŋɛ ɛɛma pɩtɛ ɛyʊʊ kaŋgalafu nimaɣ mayaɣ. Liidiye nɖɩ pɔtɔkɩ-ɖɩ peeɖe yɔ payaɣ-ɖɩ se Ruupii sriilankɛɛzɩ. Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba wena awɛ peeɖe yɔ anaa yɔ: [[Buudiyism|Puudizimi]], [[Ɛnduuyisim|Ɛnduyizimi]], [[Iizilaam|Malɩŋ]], Krɩstʊ mba nɛ Protɛsɩtaŋ.
Liidiye nɖɩ pɔtɔkɩ-ɖɩ peeɖe yɔ payaɣ-ɖɩ se Ruupii sriilankɛɛzɩ. Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba wena awɛ peeɖe yɔ anaa yɔ: Puudizimi, Ɛnduyizimi, Malɩŋ, Krɩstʊ mba nɛ Protɛsɩtaŋ.
3 916

modifications