Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

liens
(Category added)
(liens)
| cctld = .
}}
Paŋgɩladɛɛsɩ ɛjaɖɛ wɛ Indɩ[[Ɛndɩ]] tɛtʊ taa nɛ tɩwɛna Baŋgalɩ hɔɔlʊʊ ŋgʊ kʊsʊʊ nɛ teŋʊ taa yɔ kɩcɔlɔ kpam nɛ pɩwɛ Indɩ cɔlɔ. Paŋgɩladɛɛsɩ ɛjaɖɛ nɛ Birmania[[Pirmaanii]] pazɩna ɖama kamaɣ. Paŋgɩladɛɛsɩ ɛjaɖɛ lɛ, ɖɩñɔ alɩwaatʊ ndʊ Indɩ wɛ hɔɔlʊʊ ŋgʊ payaɣna fransɩ taa se Dominion du [[Pakisitaanɩ|Pakistan]] yɔ ɖooo pɩnaɣ [[1957]].
 
Dominion du Pakistan ŋgʊ kɩpɩsɩna kpaɣ pɩnaɣ [[1956]] kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ sɔnɔ se Paakistaanɩ malmiŋ[[Iizilaam|maliŋ]] ɛjaɖɛ yɔ. [[Paŋgɩladɛɛsɩ]] taa ɛyaa yɔɔdɩɣ kʊnʊŋ ŋgʊ payaɣ se ourdou yɔ. Indɩ[[Ɛndɩ]][[Ruusii|URSS]] pasɩna Paŋgalɩ ñɩma mba pɛwɛ Pakɩstaanɩ yɔ nɛ pamʊ pa-tɩ yɔɔ wɛʊ kɛ pɩnaɣ [[1971]]. Pɩlaba mbʊ lɛ, ɛsɩyɛ naɖɩyɛ sɛɛ nɛ you nakʊyʊ lɩɩ peeɖe nɛ ɛyaa ɛzɩ miliyɔɔnaa naatozo mbʊ yɔ hiu sɩm nɛ mba paba sewa yɔ pɛwɛɛ ɛzɩ miliyɔɔnaa hiu yɔ; piyele nɛ mba pakpa-wɛ nɛ pasʊ na-wɛ yɔ pɛwɛ ɛzɩ kutokiŋ nasɩlɛ yɔ.
 
Paŋgɩladɛɛsɩ taa ɖiu ɖiu caɣʊ nɛ laŋhɛzɩyɛ fɛyɩ: komina nɔsɩ ɖɛya tɛma talɩɣ hiu nɛ naanza nɛ paanɩ ɛñɩnɩɣ se ɛmʊ kewiyaɣ nɛ ɖoŋ; nɛ pɩtɛma talɩɣ ɛzɩ hiuy nɛ naanza ɖɔɖɔ mbʊ yɔ. Keteŋa kpeekpe taa taa lɛ, Paŋgɩladɛɛsɩ taa kɛ ɛyaa kɩla ɖama kpɩtɩnaʊ; nɛ kilomɛta naa agbaba naalɛ taa lɛ, ɛyaa wɛ ɛzɩ kutoku mbʊyɔ: 1 000 hab/km. Paŋgɩladɛɛsɩ wɛ aŋgba cabɩ taa; [[Komɔŋwɛltɩ ŋgbɛyɛ|Commonwealth]] taa ɖooo pɩnaɣ [[1972]], ASACR, nɛ BIMSTEC taa. Paŋgɩladɛɛsɩ tɛ ɛjaɖɛ ñʋʋtʋ kacalaɣ ñɩnʋ kɔyɔ Sheikh Mujibur Rahman ([[1920]]-[[1975]]) nɛ wayɩ wayɩ ñɩnʊ kɔyɔ Abdul Hamid ([[1944]]-). Wayɩ wayɩ ñɩnʊ ɛnɛ ɛlɛɛzɩna Zillur Rahman (1929-2013).
 
[[Category:!Main category]]
3 916

modifications