Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
contenu
(Orthographe, syntaxe et contenu)
ñc (contenu)
Pɩnaɣ 1959 ñɩŋga taa Tiibeti ɛjaɖɛ taa evebiya nɛ pɛlaa sakɩyɛ paɣzɩ kʋyʋʋ pɛ-ɛjaɖɛ taa nɛ pɛɖɛɣ ajɛya lɛɛna taa tʋma ndɩ ndɩ ñɩnʋʋ. Sɔnɔdaa Tiibeti ɛjaɖɛ taa evebiya nɛ pɛlaa mba palɩ Tiibeti ɛjaɖɛ taa yɔ, patalɩ ɛzɩ ɛyaa 100 000 mbʋ yɔ.
 
Toovenum lɛ, paaɖɔɔnɩ Dalai-Lama liɖe taa ñɩma nɛ powolo paɖʋ kʋyʋʋ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taa. PasɩPʋ-yɔɔ sɔnɔ Dalai-Lama liɖe taa ñɩma wɛnɩ pe-kewiyaɣ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taa.
 
[[Category:!Main category]]
184

modifications