Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added image
(Category Added)
(Added image)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de source 2017
 
[[File:Kolkata Imgs.jpg|thumb|Kalikuta]]
'''Kalikuta''' yaa Kolikata kɛŋna [[Ɛɛndɩ]] ɛjaɖɛ taa tɛtʊ ndʊ tɩkɩlɩ wɛnaʊ wazaɣ kpem kɛ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taa. Tɛtʊ tʊnɛ ndʊ lɛ Pɛŋgaalɩ ŋgʊ kɩwɛna wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ yɔ kɩ-tɛ tɛtʊ sʊzɔtʊ nɛ tɩwɛ pɔɔ ŋga payaɣ se Hugli yɔ ka-niwaŋ yɔɔ.
 
Kalikuta taa ɖeɖe lɛ pakali ɛyaa kɔyɔ patalɩɣ ɛzɩ ɛyaa miliyɔɔnaa 4 399 819 yɔ ɛlɛ yee pɛkpɛndɩna tɛtʊ ndʊ tɩ-tɛɛ ageeta wena acɔ-tʊ nɛ ataa ɛlɛ awɛɛ ɖɔɖɔ Kalikuta taa ɖɔɖɔ yɔ, ɛyaa ɖɔɔɔ nɛ pɛkpɛnda ɛyaa ɛzɩ miliyɔɔnaa hiiu nɛ looɖo (16 000 000).
131

modifications