Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added image
(Category added)
(Added image)
 
[[File:KeizersgrachtReguliersgrachtAmsterdam.jpg|thumb|270px|Amstɛrɩdam]]
'''Amstɛrɩdam''' kɛna [[Peyibaa]] ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ ndʊ tɩ-taa ɛyaa kɩla ɖɔʊ paa nɛ komina tʊma sɔsɔna nɛ kewiyaɣ kpelaɣ sɔsɔwa ɛɛwɛ tɛtʊ ndʊ payaɣ-tʊ se Haayɩ yɔ kɔyɔ. Pakalɩ tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa ɛyaa kɛ pɩnaɣ 2013 taa lɛ, pɛkpɛnda 840 486 yaa ɛzɩ 1 350 000 kɛ Amstɛrɩ tɛtʊ kpeekpe taa. Yee pɛkpɛnda Amstɛrɩdam taa malekanaa kpeekpe kɔyɔ, ɛyaa kpɛnda miliyɔɔnaa 7 100 00.
 
Ɖooo pɩnzɩ hiu nɛ naalɛ taa lɛ, pɩɩkɛna egeetiye cikpeɖe naɖiyɛ pʊcɔ nɛ ɖɩ-taa ɛyaa ɖɔɔ nɛ tɔsʊʊ nɛ ɛsɩndaa wobu ɖɛɛ nɛ ɛsɩndaa ɖɔɖɔ nɛ pɩpɩsʊʊ Peyiiba tɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ. Egeetiye cikpeɖe nɖi ɖi-taa ɛyaa kɩla ɖɔʊ kɛ Amstɛrɩdam kpeekpe taa yɔ, ɛyaa kpɛndaa 7 100 000.
131

modifications