Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added category
(Liens)
Wondu yʋsʋʋ: Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ
(Added category)
 
{{Ɛyaa sɔsaa
Wiyaʋ weyi payaɣ se, Béhanzin yɔ, palʋla-ɩ pɩnaɣ 1845 taa nɛ ɛkɔɔ ewona sɔsaa mʋlʋm [[saŋayɩŋ fenaɣ]] kɩyakʋ hiu (10) ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1906 ñɩŋa taa. Blida tɛtʋ taa Béhanzin sɩba. Wiyaʋ Béhanzin kʋɖʋm ɛnʋʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Gbêhanzin yaa Gbèhanzin yaa ɖɔɖɔ se Gbèhin azi bô ayidji Ahosou Gbowelé.
|Ɛ-hɩɖɛ = Béhanzin
|image = Behanzin-1895.jpg
|px = 190px
|text =
|Ɛ-ɛjaɖɛ =
|Ɛ-tʋmɩyɛ =
|Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ =
|E-efemiye kɩlʋlɩyɛ =
|Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ =
|E-efemiye kɩsɩbɩyɛ =
|E-nesi ñɩɣʋ =
}}
Wiyaʋ weyi payaɣ se, '''Béhanzin''' yɔ, palʋla-ɩ pɩnaɣ 1845 taa nɛ ɛkɔɔ ewona sɔsaa mʋlʋm [[saŋayɩŋ fenaɣ]] kɩyakʋ hiu (10) ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1906 ñɩŋa taa. Blida tɛtʋ taa Béhanzin sɩba. Wiyaʋ Béhanzin kʋɖʋm ɛnʋʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Gbêhanzin yaa Gbèhanzin yaa ɖɔɖɔ se Gbèhin azi bô ayidji Ahosou Gbowelé.
 
Yee patakalɩna wiyaʋ weyi payaɣa-ɩ se Adandozan kɔyɔ, pʋpʋ, Béhanzin kɛ Abomey ɛjaɖɛ wiyaʋ hiu nɛ kʋɖʋm tʋ. Ɖahʋma (Abomey) ɛjaɖɛ payaɣ sɔnɔdaa se [[Penɛɛ]] ɛjaɖɛ.
Kpelaɣ ŋga pasaɣ-kɛ nɛ kɛwɛɛna naŋgbanzɩ naadozo nɛ naataŋkpala nɛ pɩsaʋ kʋlʋlʋʋ nɛ lɛɛma ŋgʋ pesiki kisiu yɔ nɛ malɩfa ḿba kɛkɛŋna e-kewiyaɣ ɖoŋ.
 
[[Category:Peenɛɛ]]
[[Category:!Main category]]
130

modifications