Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Bold
(Category added)
(Bold)
(Wondu yʋsʋʋ: Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ)
 
'''Pakidaadɩ''' kɛna [[Irakɩ]] ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊsɔtʊ nɛ tɩwalanzɩ taa makɩɣna ɛzɩ kɩlomɛmetanaa agbapa 1 134 yɔ. Pakalɩo ɛyaa kɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa pɩnaɣ 2012 lɛ, pɛwɛ ɛzɩ 10 710 350 yɔ nɛ kilomɛta kʊɖʊmʊʊ yɔɔ lɛ ɛyaa ɛzɩ 9 445 yɔ papɩzʊʊ nɛ pana.
 
Payaɣ Pakidaadɩ maalika yɔɔ cɔnɩyʊ se Zekra Alwach. Tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ Iirakɩɛjaɖɛ hɛkʊ taa nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ nɛ lɩm pɔɔ ŋga payaɣ-kɛ se Tiiri yɔ kalɩɣna [[Turki]] lɛ, peeɖe kɛtɛzʊʊ na nɛ pʊcɔ kɩtalɩ kɩkpɛndɩ Efirati pɔɔ taa. Yeee pakpaɣ pakidaadi tɛtʊ tɩŋga payɩ kɔyɔ tɩ-taa ɛyaa ɖɛ ɛzɩ miloyɔɔnaa lʊbɛ yɔ.
152

modifications