Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Category Added
(liens)
(Category Added)
 
Kɛlɛm kɛlɛm naa, ɔrɩdɩnatɛrɩ naa, GPS tɩnaa, nesi taa kaŋgalafu naa, kɛlɛmɩŋ ñɩɣyɩŋ naa ŋgbaɣ nɖɛɛ mbʊ yɔ nɛ ñɩɣyɩŋ weyi ɛwɛna añɩnɩŋ LCD waa yɔ patɩŋga payɩ palɩ tɔɖɩɩ kpaɣ pɩnzɩ [[2000]] alɩwaatʊ taa kɛnɛ. Ɖɩcɔna kɔyɔ ɖɩnaɣ se ɖenɖe ɛnɩyɔm kaakpɩnda keeke keeke yɔ nɔɔnɔɔ yɔ nabʊyʊ fɛyɩ pɩcaɣ kpɛɖɛ nɛ pɩcaɣ liidiye nɛ pɩwɛ kaɖɛ se papɩzɩ nɛ paɖɩnɩ pɩsɩnaʊ kɔyɔ ñɩnɩyaa sakɩyɛ cɛyɩɣ pa-tɩ se papɩzɩ pañɩnɩ nɔmɔʊ weyi palɛzɩna yɔ.
 
[[Category:Siimi]]
[[Category:Siimi taŋgayɩ ñɩɩɩ waa]]
1 411

modifications