Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Category Added
(Lien)
(Wondu yʋsʋʋ: Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ)
(Category Added)
 
 
Palakɩ-ɩ nɛ tʊmɩyɛ ajana mʊntʊsɩŋ weyi pɔtɔ-ɩ ɛsɔta yɔ, palakɩ-ɩ kɔɔ sakɩyɛ ɖɔkɔtɔ naa taa, palakɩ-ɩ alɩwaatʊ wɩlɩɣ ñɩɣyʊ, ɖɔɖɔ ɛnʊ palakɩna tʊmɩyɛ calɩm ɖɩɖʊyɛ taa yaa sɛrɔm naa ɖʊ ɖeɖe,
[[Category:Siimi]]
[[Category:Siimi taŋgayɩ ñɩɩɩ waa]]
[[Category:Ñɩɣtʋ]]
1 411

modifications