Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

fotos
(Category added)
(fotos)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
 
[[Fichier:Cotonou_terrain.png|vignette|Cotonou terrain]]
Kotonu kɛŋna [[Peenɛɛ (Bénin)|Peenɛɛ]] yea [[Peenɛɛ (Bénin)|Ɖahʊma]] ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ nɛ tɩ-taa kɛ tɔsʊʊ nɛ komina tʊma sʊsɔna wɛɛ. Tɛtʊ sʊzɔtʊ tʊnɛ pakalɩ tɩ-taa ɛyaa kɛ pɩnaɣ 2013 taa lɛ pɛkpɛŋdɩ ɛyaa 679 012. Ɛyaa panɛ, pɛ-tɛ ɖɔʊ yɔɔ nɛ ɛzɩma ɖɩcaɣyɛ tatasɩ kazʊ se ɛyaa ɛma lɛ, Abome-Kalavi, Sɛmɛ-Kpoji nɛ Wiidaa tɛtʊ pɩsa tɛtʊ sʊzɔtʊ ɖɔɖɔ. Peeɖe nɛ Kotonu taa ɛyaa kpɛnda 1 720 105 pɩnaɣ 2013 taa ɛlɛ pɩnaɣ 2002 taa paakalɩ-wɛ lɛ,paawɛ ɛyaa 1 088 083.
[[Fichier:Place_de_Etoile_rouge.jpg|vignette|Place de Etoile rouge]]
[[Fichier:Africa_Rice_Center_headquarters_in_Cotonou_-_panoramio.jpg|vignette|Africa Rice Center headquarters in Cotonou - panoramio]]
[[File:Cargo Handling Port of Cotonou Benin.jpg|thumb|Cargo Handling Port of Cotonou Benin]]
Kotonu kɛŋna [[Peenɛɛ (Bénin)|Peenɛɛ]] yeayaa [[Peenɛɛ (Bénin)|Ɖahʊma]] ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊsɔsɔtʊ nɛ tɩ-taa kɛ tɔsʊʊ nɛ komina tʊma sʊsɔnasɔsɔna wɛɛ. Tɛtʊ sʊzɔtʊsɔsɔtʊ tʊnɛ pakalɩ tɩ-taa ɛyaa kɛ pɩnaɣ [[2013]] taa lɛ pɛkpɛŋdɩ ɛyaa 679 012. Ɛyaa panɛ, pɛ-tɛ ɖɔʊ yɔɔ nɛ ɛzɩma ɖɩcaɣyɛ tatasɩ kazʊ se ɛyaa ɛma lɛ, Abome-Kalavi, Sɛmɛ-Kpoji nɛ Wiidaa tɛtʊ pɩsa tɛtʊ sʊzɔtʊ ɖɔɖɔ. Peeɖe nɛ Kotonu taa ɛyaa kpɛnda 1 720 105 pɩnaɣ 2013 taa ɛlɛ pɩnaɣ 2002 taa paakalɩ-wɛ lɛ, paawɛ ɛyaa 1 088 083.
 
Kotonu walanzɩ taa makɩɣna kilomɛtanaa agbaba 79. Afrika nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ ajɛya kpeekpe taa lɛ, Kotonu taa kɩyakʊ ŋgʊ payaɣ se Tantokpa yɔ, ŋgʊ kɩlɩna walanzɩ ; ekɩ-walanzɩ taa makɩɣna ɛzɩ hɛkɩtaarɩnaa nɛɛlɛ yɔ. Ɛlɛ wayɩ nɛ wayɩ alɩwaatʊ tʊnɛ tɩ-taa lɛ, tɛŋ weyi ɩnɩʊ yɔ, lɩm sʊʊ nɛ pɩlɩzʊʊ ɛyaa kɛ kɩyakʊ ŋgʊ kɩ-taa. Ɖooo pɩnaɣ 1960 taa lɛ Kotonu taa ɛyaa kaawɛ kutokiŋ 70 000 ɖeke.
3 916

modifications